Input:

R 24/1959 (tr.); Garance

č. 24/1959 Sb. rozh. tr.
Skutočnosť, že v predajni vzniklo manko, ešte nestačí na uznanie viny vedúceho predajne. K tomu, aby bolo možné usúdiť na trestný čin, je treba zistiť, že toto manko bolo zavinené vedúcim predajne, u to buď jeho úmyselným konaním, alebo jeho nedbanlivosťou.
Vznik a výška manka, ani okolnosť vedomého postupného narastania tohto, nestačí samo osebe k záveru o úmysle, najmä keď v živote vedúceho predajne pre taký záver dosiaľ neboli zistené žiadne podklady.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. marca 1959, 7 Tz 6/59.)
Obžalovaná, vedúca predajne Zdroj v Prešove, od 1. októbra 1953 do 20. mája 1954, prichádzala do predajne oneskorene, tržbu denne neodvádzala do banky, ale nosila ju domov, dovolila predavačkám manipulovať s pokladňou, týmto tovar zo skladu nevydávala a s predavačkami neúčtovala, čím zapríčinila manko v sume 35.055,95 Kčs.
Ľudový súd v Prešove uznal obžalovanú vinnou trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. b) tr. zák. a uložil jej trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov bezpodmienečne. Poškodený podnik odkázal na konanie vo veciach občianskoprávnych. Na odvolanie prokurátora Krajský súd v Prešove uvedený rozsudok ľudového súdu zrušil a obžalovanú uznal vinnou trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b) ods. 3 písm. b) tr. zák. a uložil jej zato s použitím § 30 tr. zák. trest 2 (dva) roky odňatia slobody bezpodmienečne a poškodenú stranu s jej nárokmi odkázal na konanie v občianskoprávnych veciach. Nato Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu tento rozsudok odvolacieho súdu zrušil v celom rozsahu a Krajskému súdu v Prešove nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Na novom odvolacom pojednávaní ale krajský prokurátor vzal .späť odvolanie okresného prokurátora, následkom čoho odvolací súd nemal zákonných možností na preskúmanie veci a na nápravu chybného rozhodnutia ľudového súdu, ktoré sa takto stalo právoplatným. Preto podal predseda Najvyššieho súdu sťažnosť pro porušenie zákona proti rozsudku Ľudového súdu v Prešove.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 2 ods. 3 tr. por. 1950, napadnutý rozsuhok zrušil v celom rozsahu a Ľudovému súdu v Prešove nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Podľa právoplatného rozsudku ľudového súdu, obžalovaná sa dopustila uvedeného trestného činu tým, že ako vedúca predajne Zdroj v Prešove od 1. októbra 1953 do 20. mája 1954 prichádzala do predajne oneskorene, tržbu denne neodvádzala do banky, ale nosila domov, dovolila predavačkám manipulovať s pokladňou, týmto tovar nevydávala a keď sa do predajne vracala s predavačkami neúčtovala, čím zapríčinila škodu v sume 35.055,95 Kčs.
Podľa dôvodov uvedeného rozsudku tento skutok zistil ľudový súd z výpovedí svedkov a výšku manka z revíznej zprávy. Menované svedkyne potvrdili iba to, že obžalovaná chodila neskoro do predajne, že im tovar nevydávala a dovolila, aby samostatne chodili do pokladne. Nepotvrdili, že by obžalovaná bola z predajne odcudzila peniaze alebo tovar, alebo že by boli samé zistili, že príčinou manka bolo uvedené oneskorené