Input:

č. 24/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 24/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Zastupuje-li národní nebo komunální podnik podle § 1 vyhl. č. 12/1951 Ú. l. I Československý stát – Fond znárodněného hospodářství – nelze ani Československému státu – Fondu znárodněného hospodářství – ani národnímu (komunálnímu) podniku předpisovat zaplacení soudního poplatku.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 6. října 1955, Cz 367/55.)
Československý stát – Fond znárodněného hospodářství – zastoupený národním podnikem S. L. domáhal se na žalovaném zaplacení zažalované částky z důvodu nadměrných výběrů ze znárodněného podniku. V žalobě uvedl, že je osvobozen od poplatku podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 173/1950 Sb. o soudních poplatcích.
Lidový soud v Přerově vydal usnesení, kterým uložil národnímu podniku S. L. jako zástupci žalobce, aby zaplatil soudní poplatek 1.193,80 Kčs do 15 dnů pod exekucí. Toto usnesení nabylo právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 173/1950 Sb. o soudních poplatcích jsou Československý stát, dále státní ústavy a státní fondy, osobně osvobozeny od poplatků. Podle § 1 vyhl. č. 12/1951 Ú. l.1 jsou národní a komunální podniky povinny obstarávat s péčí řádného hospodáře pro Fond znárodněného hospodářství správu majetkových