Input:

R 24/1955; Garance

č. 24/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Nariadenie ministra spravodlivosti č. 12/1953 Zb., o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu.
Uznesenie o nariadení exekúcie zexekvovaných dvoch pätín pohľadávky z povinných dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu (§ 2 ods. 2 cit. nar.) musí súd vždy odôvodniť. Nemožno preto takúto exekúciu nariadiť povoľovacím záznamom podľa § 69 spravovacieho poriadku (nar. č. 95/1952 Zb.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. decembra 1954, Cz 545/54.)
Ľudový súd v Michalovciach nariadil na návrh vymáhajúceho veriteľa proti dlžníkovi exekúciu zexekvóvaním 2/5 jeho pohľadávky z povinných dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu, kým návrh na nariadenie exekúcie exekučnou dražbou nehnuteľnosti zamietol.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením ľudového súdu, pokiaľ ním bola nariadená exekúcia zexekvovaním dlžníkovej pohľadávky z povinných dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu do výšky 2/5 pohľadávky, bol porušený zákon, toto uznesenie v uvedenom rozsahu zrušil a vec vrátil ľudovému súdu na nové rozhodnutie.
Z odôvodnenia:
Ľudový súd uvedenú exekúciu nariadil povoľovacím záznamom bez vypočutia dlžníka. Podľa § 2 ods. 2 nar. ministra spravodlivosti č. 12/1953 Zb., o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu, možno nariadiť exekúciu proti roľníkom na ich pohľadávky z povinných dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu zexekvovaním týchto pohľadávok v prospech pohľadávok uvedených v prvom odseku tohto paragrafu len do výšky 1/5 dlžníkovej pohľadávky. Na návrh vymáhajúceho veriteľa môže súd vysloviť zexekvovanie ďalšej časti pohľadávky až do výšky ďalšej pätiny, ak je to potrebné so zreteľom na povahu vymáhanej pohľadávky a ak je to možné so zreteľom na hospodárske a sociálne pomery dlžníka, pravdaže len po vypočutí dlžníka. Toto ustanovenie, ktoré je výnimkou z pravidla, že o