Input:

24/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 24/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949
o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro vnitřní obchod a výživu. Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstva vnitřního obchodu a výživy v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1)  Referát pro vnitřní obchod a výživu obstarává krajskou správu ve věcech zásobování, výživy a cen tak, aby byla soustavně zvyšována životní úroveň pracujícího lidu zajištěním plynulého rozdělování spotřebních statků a správné výživy.
(2)  Referát plní ve svém oboru bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) zejména tyto úkoly:
1.  Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2.  pečuje o výkup, oběh a spotřebu výrobku a odstraňuje závady k zásobování;
3.  pečuje podle plánu spotřeby potravin o dostatečnou a správnou výživu;
4.  podporuje udržování a zvelebování národního majetku;
5.  spolupůsobí k tomu, aby průmysl výživy plnil zdárně své úkoly;
6.  řeší živnostensko-právní věci potravinářské výroby, živností hostinských a výčepnických, živností obchodních a jiných živností nevýrobních, s výjimkou řemesel poslužných a živností