239/2008 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím, ve znění účinném k 1.1.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 239/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. června 2008,
kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. I
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se slova „úřad pověřený vedením zvláštní matriky“ nahrazují slovy „Úřad městské části Brno-střed“.
2. § 24 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:
㤠24
(1) Občan, který chce vstoupit do partnerství a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství4,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „výpis z evidence obyvatel“) o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství.
(2) Občan, který chce vstoupit do partnerství, není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené příslušný matriční úřad ověří z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému evidence občanských průkazů, jsou-li tyto informační systémy připojeny způsobem umožňujícím dálkový přístup5, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.


4§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 194/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 357/2003 Sb.
5Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.
3. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
㤠24a
(1) Občan, který chce vstoupit do partnerství a má trvalý nebo obdobný pobyt v cizině, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit doklady uvedené v § 24 odst. 1, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.
(2) Doklady uvedené v § 24 odst. 1 písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý nebo obdobný pobyt.“.
4. § 25 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
㤠25
(1) Osoba, která chce vstoupit do partnerství a je cizincem, je povinna k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
d) potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce
 
 Nahoru