238/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 238/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb. a vyhlášky č. 261/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo „specifikaci“ vkládají slova „žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“.
2. V § 4a se v závorce pod nadpisem text „18 a 19“ nahrazuje textem „19 písm. i)“.
3. V § 4a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
4. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„(3) V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje další náležitosti individuálního vzdělávacího plánu vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných21.


21Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 4a odst. 4 se slovo „osobní“ zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ve školní matrice“.
6. V § 6 odst. 6 se slova „a pátek, které předcházejí Velikonočnímu pondělí“ nahrazují slovy „předcházející Velkému pátku“.
7. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.“.
8. § 12 včetně nadpisu zní:
㤠12
Postup při podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení
(K § 64 zákona)
Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.“.
9. V § 13 nadpis zní: „Pozvánka k přijímací zkoušce a náhradní termín“.
10. V § 13 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jeho konáním.
(2) Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje zejména obor vzdělání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání přijímací zkoušky, obsah a formu přijímací zkoušky, seznam povolených pomůcek.“.
11. V § 13 se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.
12. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:
㤠13a
Školní přijímací zkouška
(K § 64 zákona)
(1) Rozhodne-li ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky, stanoví termín a místo konání, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní
 
 Nahoru