237/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 237/2007 Sb.
[zrušeno č. 45/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 4. září 2007,
kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 14f zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 204/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vzor formuláře České republiky v anglickém jazyce se stanoví v příloze č. 1a, vzor formuláře České republiky ve slovenském jazyce se stanoví v příloze č. 1b.“.
2. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.
Dotazník
pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane/ paní/ slečno,
omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona č. 209/1997 Sb. je však vyplnění tohoto dotazníku nezbytné. Děkujeme Vám za spolupráci, které si velmi ceníme.
I. Vyplňte prosím čitelně osobní údaje o žadateli - oběti trestného činu, které byla způsobena újma na zdraví, nebo osobě pozůstalé po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela:
1. Příjmení:
2. Jméno:
3. Datum narození:
4. Adresa trvalého pobytu:
5. Korespondenční adresa (v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu):
6. Telefon:
7. E-mail:
8. Státní občanství:
  
II. Jestliže je žadatel zastoupen jinou osobou (zástupcem) na základě zákonného zastoupení (např. nezletilé dítě svým rodičem) nebo na základě dohody o plné moci, vyplňte údaje o zástupci:
1. Příjmení:
2. Jméno:
3. Sídlo nebo bydliště:
Pokud žádáte za jinou osobu, je třeba skutečnost, která zastoupení zakládá, doložit. Proto k žádosti přiložte kopii plné moci (u smluvního zastoupení) nebo kopii rodného listu (v případě zákonného zastoupení) nebo jinou obdobnou listinu.
  
III. Jestliže žadatel je osobou pozůstalou po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela, vyplňte prosím též údaje o osobě zemřelé:
1. Příjmení:
2. Jméno:
3. Datum narození:
4. Datum úmrtí:
5. Poslední bydliště:
6. Státní občanství:
7. V jakém poměru byla osoba zemřelá v důsledku trestného činu k osobě žadatele (otec, dcera, osoba žijící ve společné domácnosti, osoby, které mohou být ve vztahu rodič a dítě):
Pokud je žadatel osobou pozůstalou po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela, je k žádosti třeba přiložit kopii úmrtního listu a listiny, které dokládají skutečnost, že osoba zemřelá osobu pozůstalou vyživovala nebo měla povinnost ji vyživovat (ve vztahu rodič - dítě se bude jednat o rodný list či rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti, u manželů bude takovou listinou oddací list apod.)
  
IV. Uveďte, zda žádáte poukázat peněžitou pomoc
 
 Nahoru