Input:

235/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Garance

č. 235/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2021
kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Česká národní banka stanoví podle § 21 odst. 11 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se za slovo „identifikaci“ vkládají slova „a kontrolu“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a kontroly klienta“.
2. V § 3 odst. 1 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:
„2. podnikající fyzické osoby stát podle bodu 1, a současně stát, ve kterém má sídlo, pokud je instituci znám,“.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.
3. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 4 se za slova „má pobočku“ vkládají slova „anebo provozovnu“.
4. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje a doplňuje se bod 5, který zní:
„5. svěřenského fondu stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen, a každý stát, jehož je svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení státním příslušníkem nebo v němž má sídlo, a současně, pokud jsou instituci známy, i všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok nebo k trvalému pobytu, a“.
5. V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „údajů o skutečných majitelích“ nahrazují slovy „skutečných majitelů“.
6. V § 3 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; čestné prohlášení samo o sobě nelze pro potřeby zjišťování skutečného majitele a vlastnické a řídicí struktury považovat za důvěryhodný zdroj“.
7. V § 3 odst. 2 se za slova „§ 9“ vkládají slova „odst. 3 a“ a slova „nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti“ se nahrazují slovy „ , na který se tato ustanovení použijí přiměřeně“.
8. V § 4 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a vždy zohlednily produkty a služby nabízené institucí před jejich uvedením na trh a technologie předtím, než je instituce začne využívat“.
9. V § 4 odst. 5 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.
10. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se nové písmeno e), které zní:
„e) z informací o změně v národním hodnocení rizik podle § 30a zákona.“.
11. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Je-li to důvodné, v návaznosti na aktualizaci podle odstavců 4 a 5 instituce aktualizuje rovněž rizikové profily klientů, a to ve lhůtě přiměřené jejich rizikovému profilu.“.
12. V § 5 odst. 3 písm. e) se za slovo „instituce“ vkládají slova „přijala a“.
13. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Instituce zohlední v hodnocení rizik i další opatření, zvláštní rizika a specifické faktory neuvedené v § 5 odst. 3, pokud vyplývají z konkrétní povahy její