Input:

235/1949 Sb., Vládní nařízení o plánování a jiné tvorbě cen, platné do 7.6.1954 Archiv

č. 235/1949 Sb., Vládní nařízení o plánování a jiné tvorbě cen, platné do 7.6.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949
o plánování a jiné tvorbě cen.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
Oddíl I.
Cenotvorná činnost.
§ 1.
Cenotvorná činnost se vykonává buď spolu s činností plánovací (plánování cen) nebo oddělené (jiná tvorba cen). Cenotvornou činnost (plánování a jinou tvorbu cen) vykonávají cenotvorné orgány (oddíl II) v cenotvorném řízení (oddíl III).
Oddíl II.
Cenotvorné orgány.
§ 2.
(1)  Rozhodnutí o důležitých cenových úpravách si může vyhradit vláda.
(2)  Ostatní cenotvorná působnost přísluší v rozsahu dále uvedeném jednak státnímu úřadu plánovacímu, jednak ostatním ústředním úřadům (dále jen „ústřední úřady”).
(3)  Ústřední úřady mohou v dohodě se státním úřadem plánovacím pověřit zcela nebo zčásti výkonem své cenotvorné působnosti orgány jim podřízené.
Oddíl III.
Cenotvorné řízení.
§ 3.
Pokud není dále stanoveno jinak, platí předpisy o hospodářském plánování i pro plánování cen.
§ 4.
Státní úřad plánovací
a)  vydává směrnice pro provádění cenotvorné činnosti,
b)  je ústředním orgánem pro plánování cen,
c)  koordinuje cenotvornou činnost ústředních úřadů a
d)  vykonává cenotvornou působnost u základních surovin, polotovarů a výrobků, u základního spotřebního zboží, u výkupních cen zemědělských výrobků důležitých pro výživu obyvatelstva a u důležitých služeb a ostatních plnění. Na které předměty, služby a ostatní plnění se toto ustanovení vztahuje, stanoví státní úřad plánovací vyhláškou v Úředním listě.
§ 5.
(1)  Cenotvorná působnost každého z ústředních úřadů se vztahuje s výjimkou uvedenou v § 4, písm. a) na výrobky, služby a ostatní plnění, které plánuje, jakož i na neplánované výrobky, služby a ostatní plnění, pokud jinak spadají do oboru jeho působnosti. V pochybných případech rozhoduje o příslušnosti státní úřad plánovací.
(2)  Je-li toho vzhledem k povaze nebo dosahu cenové úpravy třeba, může si státní úřad plánovací kdykoli vyhradit, že cenovou úpravu lze provésti jen v dohodě s ním.
(3)  Ministr financí je odpovědný za to, že sazby všeobecné daně budou stanoveny v souhlase s cenami tvořenými podle tohoto nařízení.
§ 6.
(1)  Ústřední úřady se při cenotvorné činnosti řídí směrnicemi vydávanými státním úřadem plánovacím (§ 4, písm. a)) a vykonávají cenotvornou činnost po slyšení ostatních ústředních úřadů, jejichž cenotvorné působnosti se věc dotýká.
(2)  Pro koordinaci cenotvorné činnosti zřídí každý z ústředních úřadů jako poradní orgán jednu nebo více koordinačních cenových komisí, v nichž se projednávají veškeré cenové věci spadající do oboru jeho působnosti. Každá komise se skládá ze zástupců příslušného ústředního úřadu a pověřenectva, zástupce státního úřadu plánovacího, zástupce ministerstva financí, zástupce Ústřední rady odborů, jakož i zástupce ústředních úřadů a pověřenectev, jejichž oboru působnosti se věc dotýká. Také pověřenectva a orgány pověřené výkonem cenotvorné