Input:

234/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy Garance

č. 234/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
Správa státních hmotných rezerv stanoví podle § 10d zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 161/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 6 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy, se mění takto:
1. V § 1 se slova „příslušný předpis“ nahrazují slovy „příslušné předpisy“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta:
„Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby.“.
3. V § 4 odst. 3 se slova „31. března“ nahrazují slovy „30. června“.
4. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3Příloha A, kapitola 3.4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008,