233/2009 Sb., Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění účinném k 13.1.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 233/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2009
o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
192/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
58/2012 Sb.
(k 28.2.2012)
mění včetně příloh
58/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 21 odst. 5, v § 22 slova pod nadpis a odst. 4, § 25gb, § 25gc, v § 25gd odst. 4 a § 25l
372/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
248/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění, celkem 45 novelizačních bodů
171/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
158/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
402/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění včetně příloh
402/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění přílohy č. 1 a 5
Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách“), podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví vzory formulářů a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o
a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“), bankovní licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku banky z jiného než členského státu“),
b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
c) povolení k činnosti penzijní společnosti,
d) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,
e) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, penzijní společností, nebo k ovládnutí těchto osob,
f) povolení k přeměně penzijní společnosti,
g) registraci investičního zprostředkovatele k distribuci doplňkového penzijního spoření,
h) zápis do seznamů vázaných zástupců,
i) registraci další podnikatelské činnosti,
j) povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů,
k) povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost,
l) povolení sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů,
m) schválení statutu účastnického fondu nebo důchodového fondu a jeho změn,
n) schválení změny depozitáře, nebo
o) odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu.
(2) Tato vyhláška dále stanoví
a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1) , anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do
 
 Nahoru