233/2003 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství, platné do 16.2.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 233/2003 Sb.
[zrušeno č. 72/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 10. července 2003,
kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 13 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, podle § 34 a § 45 odst. 2 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství, se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 1 a odstavec 5 zrušují.
2. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 4) až 9) se zrušuje.
3. V nadpisu § 4 se slova „Krajská pedagogicko-psychologická poradna“ nahrazují slovy „Pedagogicko-psychologická poradna“.
4. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Pedagogicko-psychologická poradna10(dále jen „poradna“) je zařízením kraje.“.

Poznámka pod čarou č. 11) se zrušuje.
5. V § 4 odst. 2 návětí zní: „Poradna plní tyto úkoly:“.
6. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „odborně vedených krajským národním výborem“ nahrazují slovy „zřizovaných zejména obcí, krajem nebo ministerstvem“.
7. V § 4 odst. 2 písm. b) se za středníkem doplňují slova „zvláštní pozornost věnuje žákům nadaným a talentovaným, jakož i mladistvým se změněnou pracovní schopností;“.
8. V § 4 odst. 2 písm. c) se čárka za slovem „zařízení“ vypouští a slova „které odborně vede krajský národní výbor“ se nahrazují slovy „zřizovaných zejména obcí, krajem nebo ministerstvem“ a slova „a ústavy národního zdraví v kraji“ se zrušují.
9. V § 4 odst. 2 písm. d) se čárka za slovem „zařízení“ vypouští a slova „které odborně vede krajský národní výbor“ se nahrazují slovy „zřizovaných zejména obcí, krajem nebo ministerstvem“.
10. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „národních výborů“ nahrazují slovy „sociálně-právní ochrany dětí“.
11. V § 4 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena g) a h), která zní:
„g) metodicky pomáhá učitelům vyrovnávacích a specializovaných tříd;
h) při zařazování dětí do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči provádí jejich pedagogicko-psychologická vyšetření a zprostředkovává zdravotní a jiná
 
 Nahoru