231/1988 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích, platné do 31.12.1990

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 231/1988 Sb.
[zrušeno č. 570/1990 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky
ze dne 7. prosince 1988
o správních poplatcích
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. (dále jen „zákon“):
Vyměřování a placení správního poplatku
§ 1
(1) Orgány státní správy (dále jen „správní orgány“) vyměřují a vybírají správní poplatky (dále jen „poplatky“) za úkony, které jsou jako předměty poplatků stanoveny v sazebníku poplatků (dále jen „sazebník“), jenž je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha.
(2) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo rozpětím anebo procentem ze základu poplatku.
(3) Základem poplatku stanoveného procentem je maloobchodní cena nebo hodnota předmětu úkonu, platná v místě a v čase jeho provedení. Poplatník sdělí maloobchodní cenu nebo hodnotu předmětu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neučiní-li tak, zjistí správní orgán cenu nebo hodnotu předmětu úkonu na náklady poplatníka.
(4) Základ poplatku stanoveného procentem se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny dolů.
§ 2
(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření před provedením úkonu.
(2) Poplatky stanovené v sazebníku procentem z maloobchodní ceny nebo hodnoty předmětu úkonu se vyměřují před provedením úkonu a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.
(3) Poplatky stanovené v sazebníku rozpětím a poplatky za úkony, které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen,1) se vyměřují po provedení úkonu a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.
(4) Poplatky, které jsou podle § 6 odst. 2 této vyhlášky příjmem rozpočtu národního výboru, se platí převodem z účtu u banky nebo spořitelny nebo v hotovosti2) na účet příslušného národního výboru. Poplatky podle položek 12 písm. g) oddílu B a 27, 28, 29, 31, 33 a 40 oddílu C sazebníku lze platit též kolkovými známkami.
(5) Poplatky, které nejsou příjmem rozpočtu národního výboru, se platí kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000 Kčs, s výjimkou poplatků placených u československých zastupitelských úřadů a poplatků placených socialistickými organizacemi, které mohou být, jsou-li vyšší než 100 Kčs, placeny i převodem z účtu u banky nebo spořitelny a s výjimkou poplatků placených devizovými cizozemci na hraničních přechodech Československé socialistické republiky.
(6) Poplatky, které se neplatí kolkovými známkami a nejsou příjmem rozpočtu národního výboru, se platí převodem z účtu u banky nebo spořitelny nebo poštovní poukázkou na účet státního rozpočtu československé federace nebo státního rozpočtu
 
 Nahoru