23/2017 Sb., Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

23/2017 Sb.  Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 23/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí a působnost Národní rozpočtové rady (dále jen „Rada“).
§ 2
Úvodní ustanovení
(1) Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporují hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost.
(2) Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dodržují při výkonu své činnosti pravidla
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru