Input:

23/1983 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 23/1983 Sb.
[zrušeno č. 513/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
ze dne 20. ledna 1983
o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a kontrole těchto služeb
Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle § 22 písm. f) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:
Udělování, změna a odnímání povolení
§ 1
(1) K žádosti o udělení povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby (dále jen „služby“) je žadatel povinen uvést
a) název, sídlo a předmět činnosti,
b) přesné vymezení předmětu, rozsahu a způsobu poskytování služeb,
c) koncepci poskytování služeb, jakož i předpokládané hospodářské výsledky za první rok činnosti,
d) způsob organizačního, personálního, věcného a finančního zabezpečení služeb.
(2) Žádost se podává u ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo zdravotnictví“).
(3) Nemá-li žádost předepsané náležitosti, vyzve ministerstvo zdravotnictví žadatele, aby zjištěné nedostatky odstranil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě v určené lhůtě, ministerstvo zdravotnictví žádost odmítne.1)
(4) Za podání žádosti o vydání povolení se vybírá správní poplatek podle zvláštních předpisů.2 )
§ 2
(1) Povolení se neudělí, jestliže poskytování služeb
a) je v rozporu se zájmy státní zdravotnické politiky a potřebami národního hospodářství nebo
b) pro něž se povolení, žádá povede k neúčelnému organizačnímu uspořádání služeb stejného nebo obdobného druhu.
(2) Ministerstvo zdravotnictví může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení změnit, nastanou-li změny v podmínkách, za nichž bylo povolení uděleno.
(3) Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení