Input:

R 23/1965; Smlouva Garance

č. 23/1965 Sb. rozh.
Jestliže se podnik k žádosti pracovníka o rozvázání pracovního poměru nevyjádřil ve lhůtě stanovené platným pracovním řádem, nutno mít ve smyslu tohoto pracovního řádu za to, že podnik s rozvázáním pracovního poměru souhlasí a došlo tedy ke skončení pracovního poměru dohodou.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. února 1964, 6 Cz 5/65.)
Žalobce pracoval v žalovaném podniku od 19. prosince 1961. Vzhledem k tomu, že po koupi rodinného domku v roce 1963 přestěhoval do Ch. a z nového místa bydliště měl velmi nevýhodné spojení do zaměstnání, podal dne 1. 6. 1963 podniku žádost o rozvázání pracovního poměru ke dni 15. 6. 1963. Podnik na tuto žádost reagoval teprve 19. 6. 1963, kdy rozhodl ředitel podniku o žádosti tak, že s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasí. Žalobce přestal po 15. 6. 1963 vykonávat práci a rozhodčím řízení na závodě a pak i v soudním řízení se domáhal vydání rozhodnutí o tom, že jeho pracovní poměr skončil ke dni 15. 6. 1963. Zároveň požadoval také náhradu výdělku, který mu ušel v období od 15. 6. 1963 do 11. 11. 1963 v důsledku toho, že mu podnik odmítal potvrdit skončení pracovního poměru a že proto nemohl nastoupit jiné zaměstnání.
Žalobce odůvodňoval svoje požadavky poukazem na ustanovení článku 5 odst. 5 pracovního řádu pro zaměstnance žalovaného podniku, podle něhož se má podnik vyjádřit k žádosti o rozvázání pracovního poměru do 14 dnů, jinak se má za to, že žádost byla kladně vyřízena.
Okresní soud v Chomutově žalobu zamítl.
Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání žalobce toto rozhodnutí potvrdil. Oba se soudy se postavily na stanovisko, že nedošlo v daném případě k právně účinnému skončení pracovního poměru, protože žalobce dal podniku výpověď z pracovního poměru bez předchozího souhlasu odboru pracovních sil ONV a ZV ROH, ačkoliv oba tyto souhlasy byly podle pracovního řádu podniku k platnosti výpovědi nutné.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že porušeními obou soudů byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Žalobce postupoval při rozvazování pracovního poměru v souladu s pracovním řádem platným v podniku. Dne 1. 6. 1963 podal u podniku žádost o rozvázaní pracovního poměru dohodou ke dni 15. 6. 1963. Vzhledem k tomu, že podnik se ani do