Input:

23/1963 Sb., Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, platné do 31.3.1971 Archiv

č. 23/1963 Sb., Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, platné do 31.3.1971
ZÁKON
ze dne 6. března 1963
o lidové kontrole a národohospodářské evidenci
Rozvoj výrobních sil a plnění náročných úkolů při budování vyspělé socialistické společnosti vyžaduje soustavně zlepšovat řízení a zvyšovat účinnost kontroly, která je nedílnou součástí řízení na všech jeho stupních. V souladu se zásadami naší socialistické ústavy, především se zásadou demokratického centralismu, a v souladu s dalším prohlubováním socialistické demokracie je nutno upevňovat ústřední řízení společnosti a státu a posilovat účinnost řízení rozšiřováním všech forem přímé účasti pracujících na řízení, zejména rozvíjením účinné kontroly a plným využíváním národohospodářské evidence. V podmínkách postupného přechodu k všelidovému státu musí k tomu přispět lidová kontrola, organizovaná komisemi lidové kontroly, lidem volenými a lidu odpovědnými, která bude rozvíjet státní a společenskou kontrolu v jednotě s orgány a organizacemi Komunistické strany Československa a pod jejím vedením.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se proto usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Společenská funkce kontroly v socialistickém státě má mimořádnou důležitost. Kontrola se musí proto stát každodenní soustavnou prací, která umožní včas poznávat, předcházet a překonávat chyby a nedostatky, která musí aktivně působit k neprodlenému jejich odstraňování, zobecňovat, využívat a rozšiřovat dobré zkušenosti. Současně je nutno zajišťovat vysokou úroveň kontroly a spojovat ji na všech stupních co nejúžeji s národohospodářskou evidencí, zejména se statistikou, tak aby účinně napomáhala upevňovat centrální řízení, zvyšovat jeho účinnost a přispívat k vysoké efektivnosti a proporcionálnímu rozvoji národního hospodářství.
§ 2
(1)  Hlavním článkem kontrolního systému ve státní správě a v hospodářství je soustava volených kolektivních orgánů lidové kontroly. Orgány lidové kontroly vykonávají a organizují kontrolu tak, aby na hájení celospolečenských zájmů a upevňování státní disciplíny se přímo podílely nejširší vrstvy pracujících a aby kontrola, vycházející z poznatků a zkušeností pracujících a opírající se o národohospodářskou evidenci, pohotově a soustavně napomáhala rozvoji národního hospodářství zobecňováním dobrých zkušeností a předcházela chybám a nedostatkům.
(2)  Orgány lidové kontroly jsou lidem voleny a lidu odpovědny a skládají voličům účty ze své činnosti.
(3)  Činnost orgánů lidové kontroly se rozvíjí v nejužší spolupráci s orgány a organizacemi Komunistické strany Československa a za jejich vedení.
§ 3
Kontrola je nedílnou součástí řídící práce všech orgánů odpovědných za řízení národního hospodářství a kulturní výstavby a všech vedoucích pracovníků státních orgánů a socialistických organizací. Řídící orgány a vedoucí pracovníci jsou proto povinni organizovat a provádět účinnou kontrolu jako důležitou státní a společenskou povinnost, a to za účasti pracujících a jejich společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí.
§ 4
(1)  Nezbytným nástrojem řízení je národohospodářská