Input:

R 23/1962; Osvojení Garance

č. 23/1962 Sb. rozh.
Osvojení dítěte mužem, který není manželem matky, podle § 63 odst. 2 zák. o právu rodinném nelze vyslovit. Osvojitel by byl zapsán do matriky místo obou rodičů tohoto dítěte, což je v rozporu s přirozenými vztahy mezi rodiči a dětmi.
(Rozhodnutím Nejvyššího soudu z 16. listopadu 1961, 3 Cz 59/61).
Dne 25. května 1961 podal J. K. návrh na rozvod svého manželství s D. K. Po provedeném řízení okresní soud Praha-východ rozsudkem zrušil manželství účastníků a k jejich žádosti upustil od výroku o vině. Soud zároveň schválil dohodu rodičů, podle níž jejich nezl. děti Jiří a Josef byly ponechány ve výchově a výživě matky a otec se zavázal platit na ně 300,- a 250,- Kčs měsíčně. Z odůvodnění tohoto rozsudku vyplývá, že rozsudek manželství byl vydán až po osvojení druhých dětí Petra a Jany mužem, s nímž odpůrkyně od roku 1948 udržovala důvěrnou známost; tento muž je podle souhlasného tvrzení účastníků zplodil nezl. Petra a Jany. Totéž uvedli J. K. i D. K. v řízení o osvojení nezl. Petra a Jany M. N., který sdílel jejich názor.
Okresní soud Praha-východ povolil pak osvojení těchto dětí M. N. a zároveň nařídil, aby v matrice o narození byl osvojitel zapsán jako jejich otec.
Toto usnesení se stalo pravomocným.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že tímto usnesením okresního soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Účelem osvojení je poskytnout dítěti řádnou výchovu a všestrannou péči, které se dítěti může dostat především v socialistické rodině založené na manželském svazku. Proto při rozhodování o osvojení je nutno dávat přednost těm osvojitelům, kteří jsou manžely, neboť jejich rodinu osvojené dítě doplní a bude vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Při osvojení podle § 63 odst. 2 zák. o právo rod. budou oba osvojitelé zapsáni v matrice místo rodičů osvojence. Jsou však i případy, kdy osvojitelem je pouze osoba jediná. Pokud touto osobou je manžel matky dítěte, bude do matriky zapsán osvojitel na místě otce a matka dětí zůstane i nadále v matrice zapsána jako matka. Žádá-li o osvojení dítěte jediná osoba, která není manželem matky