Input:

23/1961 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací Garance

č. 23/1961 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací
VYHLÁŠKA
Ústředního geologického úřadu
ze dne 15. února 1961,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací
Ústřední geologický úřad v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Oddíl I
§ 1
Rozsah platnosti
Tyto základní podmínky platí pro dodávky průzkumných geologických prací (dále jen „geologické práce”) prováděných dodavatelským způsobem organizacemi Ústředního geologického úřadu. Těmito pracemi se rozumějí:
1.  Ucelený soubor geologických prací včetně projektu, ukončený podáním geologického posudku (závěrečné zprávy) buď
a)  z oboru ložiskové geologie, nebo
b)  z oboru stavební geologie včetně hydrogeologie a balneologie.
2.  Dílčí práce, a to buď
a)  vrtné a jiné technické práce prováděné podle projektu odběratele a za jeho řízení, nebo
b)  vyhodnocovací práce podle požadavků odběratele, tj. znalecké posudky (např. vyhodnocení geologické, geochemické nebo geofyzikální dokumentace), poradenská činnost při provádění stavebních prací apod.
Oddíl II
§ 2
Hospodářské smlouvy
Na dodávky geologických prací se uzavírají:
a)  kapacitní smlouvy (§ 3),
b)  smlouvy o geologických pracích (§ 4).
§ 3
Kapacitní smlouvy
(1)  Kapacitní smlouvy o provádění geologických prací uzavírají strany, vyžaduje-li to rozsah a význam prací; smlouvy se uzavírají na dobu nejméně jednoho roku.
(2)  Návrhy kapacitních smluv předkládají odběratelé dodavatelům nejpozději do 1. července pro příští rok nebo pro léta následující. Dodavatel projedná tyto návrhy s odběratelem nebo navrhne změny nejpozději do 31. srpna a do dalších 15 dnů po projednání návrhů je dodavatel povinen podepsat kapacitní smlouvu nebo oznámit odběrateli, že uzavření smlouvy odmítá.
(3)  Kromě všeobecných náležitostí musí být v kapacitní smlouvě uvedeno zejména:
a)  určení požadovaných prací co do místa, povahy a pořadí důležitosti,
b)  předpokládaný rozsah těchto prací v technických jednotkách,
c)  předpokládaný náklad podle ceníku.
(4)  Návrh kapacitní smlouvy zašle odběratel dodavateli ve dvou stejnopisech, z nichž dodavatel jeden stejnopis vrátí odběrateli a druhý si ponechá.
§ 4
Smlouvy o geologických pracích
(1)  Smlouva se uzavírá na celoroční období, výjimečně na dobu kratší, a to na celý objem prací, které mají být v příslušném období provedeny.
(2)  Návrh smlouvy kromě určení odpovědného zmocněnce odběratele pro měsíční přejímky prací a bankovního spojení odběratele musí obsahovat zejména:
Jde-li o dodávky prací uvedené v § 1 č. 1 písm. a)
a)  předmět průzkumu (oblast, jakož i požadovaný stupeň podrobnosti průzkumu, požadavek na druh, množství, kategorii a jakost zásob),
b)  soupis podkladů, které má odběratel k dispozici.
Jde-li o dodávky prací uvedené v § 1 č. 1 písm. b)
a)  předmět průzkumu (místo, kde má být průzkum proveden, účel a rozsah