Input:

č. 23/1960 Sb. rozh., Garance

č. 23/1960 Sb. rozh.
K pojmu preradenia v práci.
Pri výklade pracovnej zmluvy je potrebné starostlivo a v súlade s pravidlami socialistického spolužitia skúmať úmysel účastníkov pracovného pomeru pri uzavieraní pracovnej zmluvy a stanovení druhu prác, ktoré je zamestnanec povinný konať.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. októbra 1959, Cz 305/59.)
Ľudový súd v Poprade vyslovil, že žalovaný podnik je povinný zaplatiť žalobkyne sumu 9892,46 Kčs. Toto svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobkyňa bola povinná podľa uzavretej pracovnej zmluvy pracovať ako robotníčka v práčovni a že žalovaný podnik jej preradením, a to bez jej súhlasu na práce v zahradníctve, prípadne v stolárstve, jednostranne zmenil druh zmluvenej práce. K tomu nebol oprávnený ani na základe pracovnej zmluvy ani na základe pracovného poriadku a v každom prípade bolo potrebné, aby vec bola prejednaná so závodným výborom ROH, čo sa v súdenej veci nestalo. Je preto povinný žalovaný podnik nahradiť žalobkyne ušlý zárobok za čas, kedy z viny žalovaného podniku nemohla pracovať.
Krajský súd v Košiciach zmenil rozsudok súdu prvej stolice tak, že vyslovil povinnosť žalovaného podniku zaplatiť žalobkyni na ušlom zárobku sumu 13 312 Kčs, ináč napadnutý rozsudok potvrdil. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že je potrebné trvať na tom, aby preradenie v práci bolo prejednané so závodným výborom ROH a že v súdenej veci k preradeniu mohlo dôjsť len so súhlasom žalobkyne; táto suma však s preradením nesúhlasila a domáhala sa preto právom zaplatenia pôvodnej mzdy za čas po neoprávnenom preradení do truhlárskej dielne. Žalobkyňa nemohla bez vlastného zavinenia ani prechodne vykonávať inú prácu a má oproti žalovanému podniku nárok na celý ušlý zárobok, pričom ľudový súd pochybil, keď neprizrel pri výpočte priemerného zárobku aj k zárobku žalobkyne v ďalších mesiacoch. Za tohto stavu veci má krajský súd za to, že je potrebné žalobkyne priznať ušlú mzdu vo výške 13 312 Kčs.
Najvyšší súd vyslovil na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Stanovisko súdu, podľa ktorého podmienkou právne účinného preradenia v práci je účasť závodného výboru ROH, je správne (porov. rozh. č. 7/1957 Zb. rozh. čs. súdov), pravdaže za predpokladu, že v súdenej veci išlo skutočne o preradenie.
Preradením v práci sa rozumie zmena pracovného pomeru spočívajúca v tom, že zamestnávateľ uloží zamestnancovi také práce, ktoré nespadajú pod druh prác, ktoré je zamestnanec povinný konať na základe pracovnej zmluvy alebo právneho predpisu, pričom nedochádza k zmene účastníkov pracovného pomeru.
Ak sa vychádza z pojmu preradenia v práci, je teda pre druh prác, ktoré je