Input:

23/1956 Sb., Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu), platné do 31.12.1969 Archiv

č. 23/1956 Sb., Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu), platné do 31.12.1969
[zrušeno č. 156/1969 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 28. června 1956,
kterým se provádí ustanovení § 5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu).
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu), a to, pokud jde o právní čekatele z řad vojáků, v dohodě s ministrem národní obrany:
§ 1.
Právní čekatel může s právními účinky vykonávat tyto úkony, které jsou jinak zákonem svěřeny soudci:
1. vyřizování dožádání v trestních a občanskoprávních věcech;
2. vydávání soudních výpovědí a rozkazů na odevzdání nebo převzetí předmětů nájmu při nechráněných nájmech;
3. vydávání platebních rozkazů v rozkazním řízení;
4. obstarávání jednoduchých úkonů
a) ve věcech poručenských, opatrovnických a ve věcech dětí v rodičovské moci,
b) ve věcech prohlášení za mrtvého a důkazu smrti,
c) ve věcech umořování listin,
d) ve věcech soudní úschovy,
e) ve věcech exekučních, jde-li o exekuci zřízením exekučního zástavního práva na nemovité věci, o exekuci na movité věci a na peněžité pohledávky a platy,
f) ve věcech knih pozemkových,
g) ve věcech podnikového rejstříku,
h) při sepisování soudních směnečných protestů;
5. ověřování opisů a podpisů s výjimkou případů, kde je třeba vyššího ověření;
6. sepisování návrhů v trestních i občanskoprávních věcech s výjimkou opravných prostředků v občanskoprávním řízení podávaných ústně do protokolu.
§ 2.
Právní čekatel může s právními účinky vykonávat tyto úkony, které jsou jinak zákonem svěřeny státnímu notáři;
1. úkony ve věcech projednání dědictví s výjimkou projednání dědictví podle zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy;
2. sepisování notářských zápisů podle § 15 odstavec 2 písm. a) až d) zákona č.