Input:

R 23/1955; Garance

č. 23/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak sa žaluje viac osôb na tom základe, že ako dedičia sú povinné plniť záväzky poručiteľa, nejde na strane žalovaných o prípad nerozlučného spoločenstva v zmysle § 414 o. s. p.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. novembra 1954, Cz 523/54.)
Žalobkyňa – Štátna banka československá, oblastný ústav v Bratislave – predniesla v žalobe, že jej právnej predchodkyni Dunajskej banke vznikla v r. 1906 pohľadávka proti manželom G. a domáhala sa jej zaplatenia na 10 žalovaných, ktorí sú jednak dedičmi dlžníkov, jednak už dedičmi ich dedičov.
Ľudový súd v Sečoviciach žalobe vyhovel voči všetkým žalovaným.
Rozsudok ľudového súdu napadla odvolaním len jedna žalovaná S., ktorá v svojom odvolaní, tak ako už aj na súde prvej stolice, namietala, že pohľadávka je premlčaná.
Krajský súd v Košiciach na základe odvolania tejto žalovanej zrušil rozsudok ľudového súdu aj čo do ostatných žalovaných s odôvodnením, že vec môže byť len jednotne rozhodnutá.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu, pokiaľ sa vzťahuje na ostatných žalovaných, bol porušený zákon a uznesenie v tomto rozsahu zrušil.
Z odôvodnenia:
Sťažnosť pre porušenie zákona právom uplatňuje, že týmto uznesením krajského súdu, pokiaľ sa vzťahuje na žalovaných, ktorí nepodali odvolanie, bol porušený zákon.
Žalovaná S. podala odvolanie len vlastným menom a predniesla v ňom odvolací návrh, že žaloba voči nej má byť pri zmene rozsudku ľudového súdu zamietnutá. Podľa § 184 ods. 1 o. s. p. odvolací súd prejedná