Input:

23/1954 Sb., Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů, platné do 30.6.1958 Archiv

č. 23/1954 Sb., Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů, platné do 30.6.1958
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. května 1954
o organisaci výkonných orgánů národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:
ČÁST PRVNÍ.
Rozdělení úkolů národních výborů v hlavním městě Praze, v městě Bratislavě a v krajských městech.
§ 1.
(1)  Úkoly národních výborů všech stupňů plní na území hlavního města Prahy a na území města Bratislavy ústřední národní výbor a obvodní národní výbory.
(2)  Ústřední národní výbor a jeho výkonné orgány zajišťují především úkoly, které jinak náležejí krajským národním výborům a jejich výkonným orgánům.
(3)  Obvodní národní výbory a jejich výkonné orgány zajišťují v městských obvodech úkol, které jinak náležejí okresním a místním národním výborům a jejich výkonným orgánům. Obvodní národní výbory a jejich výkonné orgány nezajišťují úkoly, které důvodu jednotného provádění nebo z důvodů účelnosti nezbytně vyžadují, aby je vykonával ústřední národní výbor a jeho výkonné orgány. Tyto úkoly učí ústřední národní výbor se souhlasem vlády.
§ 2.
(1)  Úkoly okresních a místních národních výborů plní v krajských městech městské národní výbory.
(2)  V krajských městech, v nichž působí obvodní národní výbory, zajišťují městský národní výbor a jeho výkonné orgány především úkoly, které jinak náležejí okresním národním výborům a jejich výkonným orgánům.
(3)  Obvodní národní výbory a jejich výkonné orgány zajišťují v městských obvodech úkoly, které jinak náležejí místním národním výborům. Obvodní národní výbory a jejich výkonné orgány nezajišťují však úkoly, které z důvodu jednoduchého provádění nebo z důvodu účelnosti nezbytně vyžadují, aby je vykonával městský národní výbor a jeho výkonné orgány. Tyto úkoly určí městský národní výbor se souhlasem krajského národního výboru.
ČÁST DRUHÁ.
Výkonné orgány národních výborů.
Oddíl 1.
Rada národního výboru.
§ 3.
(1)  Rada národního výboru zajišťuje a organisuje plnění úkolů národního výboru na všech úsecích hospodářské, kulturní a společenské výstavby, a to podle usnesení svého národního výboru a jejich rad a podle směrnic vlády.
(2)  Ústřední úřady jsou povinny všestranně pomáhat radám národních výborů při plnění úkolů národních výborů, pečlivě se zabývat jejich náměty a připomínkami a v přiměřené lhůtě je vyřídit.
§ 4.
(1)  Rada národního výboru je oprávněna řešit všechny otázky, náležející k úkolům národního výboru, pokud nejsou svěřeny do výlučné pravomoci národních výborů.
(2)  Jako výkonný orgán národního výboru plní rada zejména tyto úkoly:
a)  připravuje zasedání národního výboru ve spolupráci s jeho stálými komisemi a usnáší se na svolání zasedání národního výboru;
b)  podává národnímu výboru pravidelné zprávy o své činnosti a o činnosti svých odborů, správu a ostatních orgánů;
c)  pečuje o správné a včasné vyřízení stížností a ostatních podnětů pracujících, podávaných národnímu výboru nebo jeho radě;
d)  projednává podle svého plánu práce plnění úkolů na jednotlivých úsecích činnosti národního výboru a řídí, kontroluje a sjednocuje práci svých odborů