Input:

23/1953 Sb., Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin, platné do 1.12.1957 Archiv

č. 23/1953 Sb., Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin, platné do 1.12.1957
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1953
o státní inspekci sklizní zemědělských plodin.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Pro zajištění správnosti evidence a statistiky osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin, jakož i pro soustavnou kontrolu ploch osevu, odhadu hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin a pro kontrolu agrotechnických opatření ke zvyšování hektarových výnosů, zřizuje se státní inspekce sklizní zemědělských plodin (dále jen „státní inspekce sklizní”).
§ 2.
(1)  Státní inspekce sklizní se zřizuje při státním úřadě statistickém.
(2)  V čele státní inspekce sklizní je hlavní státní inspektor, který má svého zástupce. Hlavního státního inspektora, jakož i jeho zástupce jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh předsedy státního úřadu statistického. Orgánem hlavního státního inspektora na Slovensku je oblastní státní inspektor u slovenského statistického úřadu, jehož jmenuje a odvolává předseda státního úřadu statistického na návrh předsedy slovenského statistického úřadu.
(3)  Hlavnímu státnímu inspektorovi jsou podřízeni obvodní státní inspektoři u krajské statistické služby státního úřadu statistického. Jejich osobním úřadem je státní úřad statistický.
(4)  Obvody působnosti obvodních státních inspektorů tvoří území dvou až čtyř okresů a stanoví je hlavní státní inspektor. Obvody mají sestávat z okresů pokud možno klimaticky, půdně a jinak jednotných.
§ 3.
(1)  Obvodní státní inspektoři mají zejména tyto povinnosti:
a)  organisovat a řídit zjišťování odhadu hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin na stojato (na poli);
b)  zajišťovat předkládání předepsaných výkazů o odhadech hektarových výnosů jednotlivých zemědělských plodin ve stanovených lhůtách;
c)  prověřovat předepsané výkazy o odhadech hektarových výnosů a