229/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 229/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 10 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se slova „1 % sušiny“ nahrazují slovy „1,5 % sušiny“.
2. V § 7 odst. 6 se slova „zkoušení půdy“ nahrazují slovy „zkoušení zemědělských půd“.
3. V § 7 odst. 7 se slova „hnojiva.ha-1“ nahrazují slovy „sušiny.ha-1“.
4. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být používána
a) na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, a
b) v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.“.
5. V § 9 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
6. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:
㤠9a
Způsob hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek
Vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.
7. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „statkových hnojiv,“ zrušují.
8. V příloze č. 2 se slova „podnikatel v zemědělství“ nahrazují slovy „zemědělský podnikatel“.
9. V příloze č. 2 se slova „statková hnojiva,“ zrušují.
 
 Nahoru