229/2013 Sb., Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění účinném k 1.8.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 229/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 2013
o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 15 odst. 1
266/2014 Sb.
(k 19.11.2014)
mění § 4 odst. 1, § 5 odst. 3 písm. b), § 6, § 7 odst. 1, § 8, § 10, § 15, § 16 odst. 2, § 17; nová přechodná ustanovení
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. b)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 16, § 17 a § 20; ruší § 18 a § 19
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům (dále jen „bezpečnostní materiál“) a výkon státní správy v této oblasti, pokud jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak1) .
(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) vývoz a dovoz vojenského materiálu podle jiného právního předpisu2) ,
b) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví státu a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky3) , bezpečnostních sborů4) nebo jsou uloženy ve státních hmotných rezervách,
c) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými jsou příslušné hospodařit nebo je mají v držení Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva5) nebo právnické osoby nebo organizační složky státu založené anebo zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí nebo Ministerstvem spravedlnosti, a to jen v rozsahu jejich hlavního předmětu podnikání nebo hlavního předmětu činnosti,
d) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí nebo bezpečnostními sbory určeny ke sbírkovým nebo výzkumně vývojovým účelům,
e) modely letadel a létající hračky, za které se pro účely tohoto zákona považují bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, určené a užívané výhradně ke sportovním nebo rekreačním účelům, které neobsahují zařízení schopné automatického řízení letu a navigace a které neumožňují řízený let mimo rozsah přímého nezprostředkovaného vizuálního kontaktu lidské obsluhy.
§ 2
Členění bezpečnostního materiálu
(1) Bezpečnostní materiál se člení na
a) bezpečnostní materiál skupiny 1, který zahrnuje vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon upravující střelné zbraně a střelivo6) ,
b) bezpečnostní materiál skupiny 2, který zahrnuje součásti pro vojenské zbraně ,
c) bezpečnostní materiál skupiny 3, který zahrnuje systémy a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství,
d) bezpečnostní materiál skupiny 4, který zahrnuje vojenská vozidla a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla,
e) bezpečnostní materiál skupiny 5, který zahrnuje bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, na které se vztahuje Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.,
f) bezpečnostní materiál skupiny 6, který zahrnuje vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků,
g) bezpečnostní materiál skupiny 7, který zahrnuje elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované části,
h) bezpečnostní materiál skupiny 8, který zahrnuje speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato
 
 Nahoru