Input:

229/1948 Sb., Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem Garance

č. 229/1948 Sb., Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 20. září 1948,
kterým se prohlašuje závaznost některých norem.
Ministr techniky v dohodě s ministry národní obrany, průmyslu, zemědělství, dopravy, pošt a zdravotnictví nařizuje podle § 15, odst. 1, písm. f) zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb.:
§ 1.
S výhradou ustanovení § 2 se prohlašují za závazné tyto normy vydané Československou společností normalisační, po případě též Elektrotechnickým svazem československým (dále jen „normy“):
ČSN ESČ 231-1948 Hospodárná elektrisace v budovách a v zemědělství,
ČSN 1440-1948 Litinové odpadní trouby a tvarovky,
ČSN 1090-1948 Předpisy o betonových stavbách. Část I. Navrhování betonových staveb. (II. revidované vydání),
ČSN 1510-1948 Stavební oceli a
ČSN 2042-1948 Dřevěné zárubně.
§ 2.
(1) Ustanovení I. dílu vyhlášky ministra techniky ze dne 16. března 1948, č. 676 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb a prohlašuje závaznost některých norem, o výhradách a omezeních stanovených se zřetelem na nutné úspory hmot a stavebních nákladů, zůstávají nedotčena.
(2) Pokud obsah některé z norem je v rozporu s pokyny nebo směrnicemi vydanými podle § 15 zák. č. 42/1947 Sb., po případě ve znění zákona č. 177/1948 Sb., nebo s jinými předpisy, platí tyto pokyny, směrnice nebo