228/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 228/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. května 2002,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o advokacii
Čl. I
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným
a) advokáti,
b) fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru a které v tomto státě získaly oprávnění poskytovat právní služby (dále jen „domovský stát“) pod profesním označením svého domovského státu oznámeným ve sdělení Ministerstva spravedlnosti vyhlášeném ve Sbírce zákonů, (dále jen „evropský advokát“).“.
2. V § 3 odst. 3 se slova „(§ 5 odst. 3)“ nahrazují slovy „(§ 5a odst. 2)“.
3. V § 5 odst. 1 se slova „na žádost“ nahrazují slovy „na základě písemné žádosti“.
4. V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova „nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů“.
5. V § 5 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
6. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5g, které znějí:
㤠5a
(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti po složení slibu do seznamu advokátů každého, kdo splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a
a) prokáže, že je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 v jiném státě za podmínek slučitelných s tímto zákonem, a
b) složí uznávací zkoušku (§ 54 odst. 3).
(2) Advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů podle odstavce 1, je oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního.
§ 5b
(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti po složení slibu do seznamu advokátů evropského advokáta, který splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a který prokáže, že
a) poskytoval v České republice bez podstatnějších přerušení právní služby jako usazený evropský advokát (§ 35l odst. 1) po dobu alespoň tří let,
b) právní služby podle písmena a) poskytoval v oblasti práva České republiky.
(2) Prokáže-li žadatel o zápis do seznamu advokátů, který nesplňuje podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. b), v pohovoru před tříčlennou komisí jmenovanou předsedou Komory, že jeho znalosti o právu České republiky a stavovských předpisů, jakož i zkušenosti získané v průběhu dosavadního poskytování právních služeb jsou dostatečné k výkonu advokacie, může Komora splnění této podmínky zcela nebo zčásti prominout.
§ 5c
Komora zapíše na základě písemné žádosti po složení slibu do seznamu advokátů státního příslušníka některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru, který splňuje podmínky uvedené v § 5
 
 Nahoru