228/1993 Sb., Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 228/1993 Sb.
SDĚLENÍ
ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení.
Se Smlouvou vyslovila souhlas Česká národní rada a předseda vlády České republiky ji v zastoupení prezidenta republiky ratifikoval.
Smlouva na základě svého článku 34 odst. 1 byla prozatímně prováděna od 1. ledna 1993 a vstoupila v platnost dnem 3. května 1993.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
České republika a Slovenská republika
v duchu dobré sousedské spolupráce,
s přihlédnutím k dosavadnímu společnému vývoji,
vedeny přáním upravit vzájemné vztahy v oblasti sociálního zabezpečení
dohodly se uzavřít následující smlouvu:
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
(1) Pro účely této smlouvy výraz:
1. „právní předpisy“ znamená zákony a další obecně závazné právní předpisy týkající se sociálního zabezpečení v rozsahu uvedeném v článku 2;
2. „území“ znamená území České republiky nebo Slovenské republiky v hranicích stanovených po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky;
3. „příslušný úřad“ znamená ministerstvo, do jehož kompetence náleží otázky upravované touto smlouvou;
4. „příslušný orgán“ znamená orgán, který je za takový považován podle vnitrostátních právních předpisů;
5. „nositel zabezpečení“ znamená instituci, které přísluší provádění sociálního zabezpečení v rozsahu uvedeném v článku 2;
6. „rodinný příslušník“ znamená rodinného příslušníka podle právních předpisů smluvního státu, v němž má sídlo nositel zabezpečení, k jehož tíži mají být dávky poskytnuty;
7. „doba zabezpečení“ znamená dobu zaměstnání a dobu jí na roveň postavenou, která zakládá účast na důchodovém zabezpečení a nemocenském pojištění (zabezpečení) podle právních předpisů smluvních států.
(2) Jiné výrazy v této smlouvě mají význam, který jim náleží podle příslušných právních předpisů.
Článek 2
(1) Tato smlouva se vztahuje na
a) důchodové zabezpečení,
b) nemocenské pojištění (zabezpečení),
c) státní sociální dávky,
d) dávky a služby sociální péče.
(2) Tato smlouva se nevztahuje na nově zavedené soustavy nebo odvětví sociálního zabezpečení, pokud se vlády smluvních států nedohodnou jinak. Ustanovení předcházející věty se nevztahuje na přechod ze systému zabezpečení na systém pojištění.
(3) Ve vztahu mezi smluvními státy se nebude přihlížet k závazkům, které vyplývají z mezistátních smluv se třetími státy s výjimkou závazků z důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění (zabezpečení).
Článek 3
(1) Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se tato smlouva na občany obou smluvních států, jakož i na jejich rodinné příslušníky.
(2) Na uprchlíky, na občany třetích států a osoby bez státního občanství, kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům smluvního státu, případně na jejich rodinné příslušníky, se tato smlouva vztahuje, jen pokud jde o nároky z důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění (zabezpečení).
Článek 4
Při používání právních předpisů jednoho smluvního státu jsou občané tohoto smluvního státu rovni občanům druhého smluvního státu, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
Článek 5
Je-li pobyt
 
 Nahoru