227/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 227/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. srpna 2019,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 13 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) technická zařízení a jejich součásti určená ke kontrole úhrady časového poplatku za užití pozemní komunikace, jsou-li pevně umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.“.
2. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu na základě vzájemnosti“.
3. V § 20a odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,“ zrušují.
4. V § 20a odst. 1 písm. h) se slovo „držitelem“ nahrazuje slovem „provozovatelem“.
5. V § 20a odst. 1 písmeno j) zní:
„j) Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby,“.
6. V § 20a odst. 1 písm. m) se slova „při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací“ nahrazují slovy „zařazeným do státních hmotných rezerv“.
7. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
„o) používajícím jako palivo elektrickou energii nebo vodík
1. výlučně, nebo
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.“.
8. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
„p) vybaveným zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla.“.
9. § 21 až 21c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 39 znějí:
㤠21
(1) Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen „vozidlo v systému časového zpoplatnění“), pouze pokud
a) byl pro dobu užívání pozemní komunikace vozidlem uhrazen časový poplatek, nebo
b) je vozidlo osvobozeno od zpoplatnění a, jde-li o vozidlo podle § 20a odst. 1 písm. a) až g), j), k), m), n) nebo o), osvobození vozidla od zpoplatnění bylo oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
(2) Časový poplatek lze uhradit na 1 rok, na 30 dnů nebo na 10 dnů. Počátek období, na které se hradí časový poplatek,
 
 Nahoru