Input:

227/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot Garance

č. 227/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k provedení § 47 odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Tato vyhláška upravuje na základě práva Evropské unie1parametry kvality univerzální služby a jejich mezní hodnoty.


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.“.
2. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí účastnickým přípojným okruhem (dále jen „přípojný okruh“) komunikační cesta spojující koncový bod sítě s přípojným bodem telefonní ústředny, popřípadě dálkového koncentrátoru, sestávající z účastnického přípojného vedení včetně k němu příslušejícího technického zařízení nezbytného pro uskutečňování volání; přípojným bodem se rozumí hlavní rozvaděč.“.
3. V § 3 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,
b) četnost poruch přípojných okruhů,
c) doba, za kterou je porucha odstraněna,“.
4. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) míra pohotovosti veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „veřejný telefonní automat“).“.
5. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti, je doba ode dne, kdy uživatel podal žádost o připojení, do okamžiku zprovoznění koncového bodu sítě v pevném místě; za zprovoznění připojení v pevném místě se považuje rovněž převod užívacích práv ke koncovému bodu sítě stávajícího přípojného okruhu na jiného účastníka.“.
6. V § 3 odst. 3 se slova „vztažená na účastnické přípojné vedení je poměr počtu“ nahrazují slovy „přípojných okruhů je počet“ a slova „k průměrnému počtu účastnických přípojných vedení“ se nahrazují slovy „vztažený k 100 přípojných okruhů“.
7. V § 3 odst. 4 se slova „Doba odstranění poruchy“ nahrazují slovy „Doba, za kterou je porucha odstraněna,“.
8. V § 3 odst. 7 se za slova „vyúčtování ceny za“ vkládají slova „veřejně dostupné“.
9. Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb. včetně poznámky pod