225/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 225/2010 Sb.
[zrušeno č. 314/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2010,
kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb. a vyhlášky č. 385/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „přímo použitelné předpisy Evropských společenství1“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie1“ a slova „práva Evropských společenství2“ se nahrazují slovy „práva Evropské unie2“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).“.
3. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“.
4. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zní:
„g) účelová finanční společnost pro sekuritizaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4cnebo osoba, která podle přímo použitelného předpisu Evropské unie za předkládání výkazů účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí odpovídá4d(dále jen „účelová finanční společnost pro sekuritizaci“).


4cČlánek 1 bod 1) nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.
4dČlánek 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.“.
5. V § 6a odst. 1 a v § 6b odst. 1 se slova „posledního pracovního dne měsíce následujícího po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního pracovního dne měsíce února následujícího kalendářního roku“ nahrazují slovy „30 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí“.
6. Za § 6b se vkládá nový § 6ba, který včetně nadpisu zní:
㤠6ba
Výkaz účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci ke konci každého čtvrtletí sestavuje výkaz
a) OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI90,
b) OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI91,
c) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru TISIFI20.
(2) Výkazy
 
 Nahoru