223/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, ve znění účinném k 1.12.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 223/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část dvacátou třetí
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část šestnáctou
170/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
ruší část dvacátou sedmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. I
V § 6a zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:
„(4) Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb1c.


1cZákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní památkové péči
Čl. III
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 14a odst. 7 se slova „ , jakož i dobu, na kterou se povolení uděluje“ zrušují.
2. V § 14a odst. 8 písm. b) se slova „a doba, na kterou bylo povolení k restaurování uděleno“ zrušují.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.
2. V § 35 odst. 1 písm. b) se číslo „24“ nahrazuje číslem „21“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. VII
V
 
 Nahoru