223/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění účinném k 2.12.2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 223/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 14. září 1995
o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/2000 Sb.
(k 19.4.2000)
v § 8 doplňuje odst. 2
186/2005 Sb.
(k 18.5.2005)
mění § 1, vkládá § 1a, v § 3 odst. 3 doplňuje slova, v § 4 odst. 1 písm. d) a e), v § 7 odst. 2 a 3 doplňuje slova, v příl. č. 3 doplňuje odst. 1.01.4. a 1.01.5.
6/2006 Sb.
(k 6.1.2006)
vkládá slova v pozn. č. 1, v příloze č. 2 bodu 1.02 a bodu 5.03, nová přechodná ustanovení
38/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
v § 7 odst. 1 mění písm. c), v příloze č. 3 vkládá pododstavec 3.01.1., nová přechodná ustanovení
173/2009 Sb.
(k 22.6.2009)
mění; celkem 16 novelizačních bodů
388/2009 Sb.
(k 28.11.2009)
mění v příloze č. 2 body 1.01.4. a 1.01.5.
38/2010 Sb.
(k 11.2.2010)
mění; celkem 64 novelizačních bodů
28/2014 Sb.
(k 11.3.2014)
mění; celkem 56 novelizačních bodů
28/2014 Sb.
(k 2.12.2016)
pozbývají platnosti kapitoly 11.02.4a, 11.02.4b, 11.04.2 přílohy č. 1
65/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; celkem 58 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel podléhajících evidenci a plovoucích těles, s výjimkou plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3, jde-li o
1. malá plavidla, s délkou trupu menší než 20 m,
2. převozní lodě určené k přepravě nejvýše 12 cestujících, nebo
3. plovoucí zařízení s délkou menší než 20 m,
b) způsob vedení evidence plavidel v plavebním rejstříku,
c) plavidla, jejichž technickou způsobilost ověřuje odborná komise,
d) postup při provádění technické prohlídky, organizační zabezpečení technické prohlídky, složení odborné komise, slib člena odborné komise, způsob jednání odborné komise a její činnost při provádění technické prohlídky plavidla,
e) postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah,
f) rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,
g) určená technická zařízení na plavidlech podléhající dozoru, rozsah odborné způsobilosti a ostatní podmínky k získání oprávnění osob způsobilých k provádění jejich technických prohlídek a zkoušek,
h) vzor osvědčení plavidla,
i) plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, znaky jednotlivých druhů plavidel a podmínky bezpečného provozu plavidla nepodléhajícího evidenci,
j) počet a odborné složení členů posádky pro jednotlivé druhy plavidel,
k) plavidla, u nichž musí být provedeno cejchování, a podmínky pro jeho provedení a pro jeho postup, a
l) druhy plavidel, která musí být opatřena nákladovými značkami a ponorovými stupnicemi, náležitosti nákladových značek a ponorových stupnic pro jednotlivé druhy plavidel a způsob jejich umístění na plavidle a lodní listiny, kterými musí být plavidlo vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané.
§ 1a
Plavební zóny vodních cest
(K § 9 odst. 6 zákona)
(1) Vnitrozemské vodní cesty jsou zařazeny do plavebních zón 1 až 4 s ohledem na jejich plavebně provozní podmínky, jimž musí vyhovovat konstrukce, technická a provozní způsobilost plavidel stanovených touto vyhláškou, která jsou na nich provozována.
(2) Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Zařazení vodních cest České republiky do jednotlivých plavebních zón je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Znaky jednotlivých druhů plavidel.
(1) Jednotlivé druhy plavidel tvoří
a) lodě, které se dále rozdělují na
1. osobní lodě,
2. nákladní motorové lodě,
3. tankové motorové lodě,
4. remorkéry,
5. vlečné čluny,
6. tlačné čluny,
7. převozní lodě,
8. speciální lodě,
b) plovoucí stroje,
c) plovoucí zařízení,
d) jiná ovladatelná plovoucí tělesa (dále jen „plovoucí těleso“).
(2) Základním znakem lodě je její určení pro
a) dopravu osob, nákladů nebo nesených zařízení,
b) dopravu jiných plavidel vlečením, tlačením nebo bočním vedením, nebo
c) jiné účely spojené s opakovaným přemísťováním po vodní cestě.
(3) Dílčími znaky některých druhů lodí jsou dále
a) rozlišitelná příď a záď lodi a její
 
 Nahoru