222/2016 Sb., Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 222/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. června 2016
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SBÍRKA ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 1
(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.
(2) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v elektronické podobě a v listinné podobě. Elektronická i listinná podoba Sbírky zákonů a mezinárodních smluv mají stejné právní účinky.
(3) Vydavatelem Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (dále jen „vydavatel“) je Ministerstvo vnitra.
Právní předpisy, mezinárodní smlouvy a jiné akty vyhlašované ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 2
(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhlašují
a) ústavní zákon,
b) zákon,
c) zákonné opatření Senátu,
d) nařízení vlády,
e) prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, pokud jiný právní předpis nestanoví jiný postup jeho vyhlášení.
(2) Prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, který se vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, se označuje názvem „vyhláška“.
§ 3
(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhlašují
a) platná mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a jež má být zcela nebo zčásti prozatímně prováděna před jejím vstupem v platnost, a to ve znění, které je pro Českou republiku závazné, včetně výhrad učiněných Českou republikou; mezinárodní smlouva, která je současně sjednána Evropskou unií a Českou republikou se vyhlašuje odkazem na částku Úředního věstníku Evropské unie, ve které byla vyhlášena,
b) oznámení o ukončení platnosti mezinárodní smlouvy podle písmene a) a o jiné skutečnosti důležité pro provádění mezinárodní smlouvy podle písmene a),
c) oprava českého překladu mezinárodní smlouvy podle písmene a).
(2) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se nevyhlašuje mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, která je sjednána Evropskou unií a jejíž smluvní stranou není Česká republika.
§ 4
Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se dále vyhlašují
a) nález Ústavního soudu, pokud tak stanoví jiný zákon,
b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jeho vyhlášení Ústavní soud rozhodne,
c) usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že setrvává na zákonu vráceném prezidentem republiky,
d) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, nebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,
e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky,
f) rozhodnutí prezidenta republiky, usnesení komory Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví jiný zákon nebo jestliže o jeho vyhlášení státní orgán, který jej učinil, rozhodne,
g) rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu,
 
 Nahoru