221/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích, ve znění účinném k 1.1.2010

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 221/1995 Sb.
[zrušeno č. 372/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 13. září 1995
o znaleckých komisích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
105/2002 Sb.
(k 29.3.2002)
mění, též ruší přílohu
426/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3, § 4, § 5 odst. 1; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.:
§ 1
Znalecká komise ustavená jako poradní orgán ministra zdravotnictví nebo orgánu kraje v přenesené působnosti (dále jen „krajský úřad“)1) posuzuje jednotlivé případy, u nichž vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví, (dále jen „případ“).
Ustavení znalecké komise
§ 2
(1) Ministr zdravotnictví ustavuje
a) z vlastního nebo jiného podnětu znaleckou komisi pro každý jednotlivý případ, ke kterému došlo při výkonu zdravotní peče ve zdravotnickém zařízení zřízeném Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „ústřední znalecká komise“), 1a)
b) z podnětu ministra obrany nebo ministra vnitra anebo ministra spravedlnosti ústřední znaleckou komisí pro případ, ke kterému došlo ve zdravotnickém zařízení v působnosti jimi řízených ústředních orgánů státní správy a u něhož se nepodařilo vzniklé pochybnosti odstranit projednáním ve znalecké komisí zřízené podle zvláštního předpisu.2)
(2) Krajský úřad ustavuje z vlastního nebo jiného podnětu znaleckou komisi pro každý jednotlivý případ, ke kterému došlo při výkonu zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, které má sídlo na území kraje (dále jen „územní znalecká komise“), s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v odstavci 1.
(3) Ministr zdravotnictví může ustavit v případech zvláštního zřetele hodných ústřední znaleckou komisi i pro posouzení případu, který již projednala územní znalecká komise nebo který by jinak této komisi příslušel k projednání.
§ 3
(1) Členy ústřední znalecké komise jmenuje s jejich souhlasem ministr zdravotnictví, členy územní znalecké komise jmenuje s jejich souhlasem krajský úřad.
(2) Členy ústřední znalecké komise a územní znalecké komise (dále jen „komise“) jsou
a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut určený
1. Ministerstvem zdravotnictví, pokud jde o ústřední znaleckou komisi,
2. krajským úřadem, pokud jde o územní znaleckou komisi,
b) podle povahy projednávaného případu
1. nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech3) , kterých se případ týká, popřípadě další lékaři se specializovanou způsobilostí z oborů příbuzných,
2. nejméně 2 zubní lékaři nebo nejméně 2 zubní lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech, kterých se případ týká, nebo
3. nejméně 2 farmaceuti nebo nejméně 2 farmaceuti se specializovanou způsobilostí v oborech, kterých se případ týká,
c) lékař se specializovanou způsobilostí v oborech soudního lékařství nebo patologie, jde-li o šetření okolností úmrtí v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí,
d) zástupce navržený příslušnou profesní organizací zřízenou zákonem4) .
(3) Vyžaduje-li to povaha případu, je dalším členem komise zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné nebo specializované způsobilosti5) v oboru, kterého se případ týká.
(4) Komise k jednání přizve
a) právníka s praxí v oblasti zdravotnictví, a je-li to třeba, i jiného odborného pracovníka5) ,
b) odborníka pro technická
 
 Nahoru