Input:

22/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 19 a 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 11/20) Garance

č. 22/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2020 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 19 a 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 11/20)1) .
Pozměněné pravidlo 19 vstoupilo v platnost na základě článku 3 odst. 1 Rozhodnutí dne 1. dubna 2021 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.
Pozměněné pravidlo 143 vstupuje v platnost na základě článku 3 odst. 2 Rozhodnutí dne 1. listopadu 2021 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 15. PROSINCE 2020 POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 19 A 143
PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ
(CA/D 11/20)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,
s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména její článek 33 odst. 1(c),
na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,
s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,
ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:
ČLÁNEK 1

Pravidlo 19 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:
1. Odstavec 1 je v tomto znění:
„V žádosti o udělení evropského patentu musí být uveden vynálezce. Jestliže však přihlašovatel není vynálezcem nebo není-li jediným vynálezcem, musí být uvedení vynálezce provedeno na samostatné listině; ta musí obsahovat příjmem, křestní jména a zemi a místo bydliště vynálezce, prohlášení podle článku 81a podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.“
2. Odstavce 3 a 4 se zrušují.
ČLÁNEK 2

Pravidlo 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto: Pododstavec (g) odstavce 1 je v tomto znění:
„příjmení, křestní jména a země a místo bydliště vynálezce uvedeného přihlašovatelem nebo majitelem patentu, pokud se vynálezce svého práva být uveden nevzdal ve smyslu pravidla 20 odst. 1;“
ČLÁNEK 3

1. Pravidlo 19 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné podle článku 1 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. dubna 2021. Pozměněné pravidlo 19 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů se použije na všechna uvedení vynálezce podaná či opravená v tento den nebo po tomto datu. Pozměněné pravidlo 19 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů se rovněž použije na všechny mezinárodní přihlášky vstupující do evropské fáze v tento den nebo po tomto datu.
2. Pravidlo 143 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné podle článku 2 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. listopadu 2021. Použije se na všechny patentové přihlášky zveřejněné v Evropském patentovém rejstříku v tento den nebo po tomto datu.
V Mnichově, dne 15. prosince 2020
Za správní radu
Předseda
Josef KRATOCHVÍL

Poznámky pod čarou
1Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13.