22/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 22/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2017 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi Rady Evropy následující změny prohlášení učiněných při uložení ratifikační listiny k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášené pod č. 48/2006 Sb. m. s.
- Prohlášení České republiky, které nahrazuje prohlášení č. 4 k Druhému dodatkovému protokolu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s., zní:
„V souladu s článkem 24 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 6 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že pro účely Úmluvy a jejích dodatkových protokolů považuje za justiční orgány soudy a státní zastupitelství.“
- Prohlášení České republiky, které nahrazuje prohlášení č. 6 k Druhému dodatkovému protokolu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s., zní:
„V souladu s článkem 17 odstavec 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že:
a) příslušným orgánem, kterému mají být zasílány žádost podle článku 17 odstavec 1 Druhého dodatkového protokolu je:
Krajské státní zastupitelství v Praze
Husova 11
110 01 Praha 1
tel.: ++420/222 111 700
fax.: ++420/222 220 075
e-mail: podatelna@ksz.pha.justice.cz
b) příslušným orgánem, kterému mají být zasílána oznámení podle článku 17 odstavec 2 Druhého dodatkového protokolu je:
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel.: ++420/974 834 210
fax.: ++420/974 834 716 nebo 974 834 718
e-mail: sirene@pcr.cz
c) přeshraniční sledování podle článku 17 odstavce 1 a 2 Druhého dodatkového protokolu jsou za Českou republiku oprávněny provádět útvary Policie České
 
 Nahoru