22/2018 F.z., Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
22/2018 F.z.
Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a§ 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Vysvětlivky:
U - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)
D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, pokud umožňuje automatickou výměnu informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)
T - dohoda o výměně informací v daňových záležitostech, pokud je k ní uzavřen protokol umožňující automatickou výměnu informací (doposud takový protokol uzavřen nebyl); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)
CRS - společný standard oznamování OECD
MCAA - Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně právním základem výměny informací je Úmluva
F - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s.
S - směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
EU - dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími
(viz http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments en)
ZMSSD - zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Pozn.: MF zdůrazňuje, že seznamy signatářů Úmluvy a Mnohostranné dohody příslušných orgánů se budou v budoucnosti dále měnit.
Poslední sloupec je relevantní pro určení států, kam Kontaktní orgán informace skutečně předá.
 
Zúčastněný stát
Mezinárodní
Podpis
Postupy
Rozhodný den
Zúčastněný
-1. předání
-
právní titul pro
MCAA,
náležité péče
(§ 13g odst. 5)
stát uplatňující
údajů do
název jurisdikce
automatickou
pokud AVI
 
 
CRS od dne
zahraničí
 
výměnu
podle U, D
 
 
(§ 13e odst. 7)
Kontaktním
 
informací o
nebo T
 
 
 
orgánem
 
finančních
přihlášení
 
 
 
(§ 13p odst. 2)
 
účtech
se k 1.
 
 
 
- příjem
 
(§ 13b odst. 2)
výměně
 
 
 
informací ze
 
 
informací
 
 
 
zahraničí
 
 
na základě
 
 
 
 
 
 
závazku
 
 
 
 
 
 
jurisdikce
 
 
 
 
 
 
implemento
 
 
 
 
 
 
vat CRS
 
 
 
 
 
 Nahoru