22/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 22/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. března 2017 bylo v Bagdádu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL.
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 8.1 dnem podpisu.
Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Ujednání
mezi
Ministerstvem vnitra České republiky
a
Ministerstvem obrany Italské republiky
o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Ministerstvo vnitra České republiky, zastoupené velvyslancem České republiky v Iráku,
a
Ministerstvo obrany Italské republiky, zastoupené vojenským atašé na italské ambasádě v Iráku,
(dále jen „strany“),
Berouce v úvahu, že Italská republika zahájila v roce 2015 v Irácké republice ve spolupráci Ministerstvem vnitra Iráku a v rámci Globální koalice proti ISIL (dále jen „Koalice“) výcvikový program s cílem poskytnout Ministerstvu vnitra Iráku a Policii Iráku výcvikové a poradenské služby (dále jen „výcvikový program“;)
Vědomy si toho, že Zvláštní jednotka italských karabiniérů (IT CC TF) v Iráku je součástí Kombinovaného velení spojených pozemních jednotek - operace Inherent Resolve (CJFLCC -OIR);
Připomínajíce, že Italská republika, která v rámci Koalice předsedá pracovní skupině pro policejní výcvik, přizvala ostatní účastníky Koalice, aby se podíleli na výcvikovém programu;
Berouce v Úvahu záměr České republiky účastnit se výcvikového programu;
Berouce v úvahu souhlas irácké vlády s vysláním českých policistů do Iráku, aby se připojili k IT CC TF;
přejíce si stanovit podmínky spolupráce mezi stranami, inspirovány zásadami Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Římě dne 23. ledna 1996;
se dohodly takto:
1. Účel
1.1 Účelem tohoto ujednání je stanovit podmínky spolupráce mezi stranami při realizaci výcvikového programu v rámci Koalice.
1.2 Spolupráce podle tohoto ujednání probíhá v souladu správními předpisy států stran, jakož i s ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou státy stran vázány.

  
2. Kontaktní místa

Kontaktními místy určenými pro účely spolupráce podle tohoto ujednání jsou:
za Ministerstvo vnitra České republiky:
Policejní prezidium České republiky
odbor mezinárodní policejní spolupráce;
za Ministerstvo obrany Italské republiky:
velitel IT CC TF.
  
3. Spolupráce při výcviku
3.1 Česká strana má v úmyslu vyslat do Irácké republiky policisty, aby se v období mezi dnem vstupu tohoto ujednání v platnost a 31. prosincem 2018 připojili k IT CC TF v Irácké republice. Čeští policisté (dále jen „čeští policejní instruktoři“) by se měli zapojit do základního výcviku a v závislosti na potřebách Policie Iráku také do speciálního výcviku.
3.2 Počet českých policejních instruktorů, kteří by měli být vysláni do Irácké republiky v rámci spolupráce podle tohoto ujednání, bude stanoven českou stranou na základě jednání stran.
3.3 V rámci provádění výcviku budou čeští policejní instruktoři dostávat úkoly od velitele IT CC TF. Pokud jde o záležitosti týkající se jejich služebního poměru, podléhají
 
 Nahoru