22/2017 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
22/2017 F.z.
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018
 
Zpracovatel:
 
Ing. Pavla Strakošová, tel.: 257 043 163
MF- 4272/2017/28-3
Ing. Jiří Koch, tel.: 257 044 459
PID: MFCR7XTDEQ

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 002, č. 008, č. 009, č. 013, č. 017 a č. 018 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009, pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, pod č. 16 a 17 ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, pod č. 9-27 ve Finančním zpravodaji č. 1 ze dne 31. 12. 2013, pod č. 19 ve Finančním zpravodaji č. 6 ze dne 21. 12. 2015 a pod č. 10 ve Finančním zpravodaji č. 3 ze dne 5. 2. 2016 s účinností od 1. ledna 2018. Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. ledna 2018.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
A. V ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih bodu 2.1.4 se slova „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ nahrazují slovy „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“.
B. V ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly:
„Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů se postupuje podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry, v účinném znění, není-li zákonem, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo Českými účetními standardy pro podnikatele stanoveno jinak.“.

1. Bod 2.5. zní:
C. V ČÚS č. 009 Deriváty:
„Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení derivátů uvedené ve vyhlášce č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017.“.
„3. POSTUP ÚČTOVÁNÍ

Pro postupy účtování se přiměřeně použijí postupy účtování podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017, a Českých účetních standardů pro finanční instituce v účinném znění.“.

1. Bod 2 zní:
2. Bod 3 zní:
D. V ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek bodu 1. se slova „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“.
E. V ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy:
1. V bodu 1. se za slova „C.II.2.4.6.
 
 Nahoru