22/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, ve zněné pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 22/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2005,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce 25 z roku 2006:
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o majetku České republiky
Čl. I
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 359/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) s telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou, výpočetní technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení, jakož i s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami přísluší Ministerstvu vnitra“.

Poznámky pod čarou č. 13, 14 a 15 se zrušují.
2. V § 11 odst. 1 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 14a zrušuje.
3. V § 12 odst. 2 se slova „Darovací smlouva, kterou se do vlastnictví státu nabývá nemovitá věc,“ nahrazují slovy „Darovací nebo jiná smlouva, kterou se do vlastnictví státu bezúplatně nabývá nemovitá věc, která se eviduje v katastru nemovitostí, s výjimkou silničního pozemku nabývaného z důvodu změny kategorie nebo třídy pozemní komunikace, jakož i“.
4. V § 22 odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 38a znějí:
„(3) Schválení Ministerstvem financí vyžaduje smlouva o převodu nemovité věci, která se eviduje v katastru nemovitostí, jakož i smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru, nejde-li o převod
a) pozemku zastavěného stavbou pro bydlení nebo stavbou pro individuální rekreaci36ve vlastnictví nabyvatele a pozemku na něj navazujícího do výměry nepřesahující v souhrnu 1000 m2 tomuto nabyvateli, anebo samostatný převod pozemku zastavěného jednotlivou nebo řadovou garáží ve vlastnictví nabyvatele,
b) spoluvlastnického podílu ve prospěch spoluvlastníka na základě předkupního práva36aanebo spoluvlastnického podílu na pozemku ve prospěch vlastníka bytu nebo nebytového prostoru podle zvláštního právního předpisu37,
c) nemovité věci podle odstavce 4,
d) pozemku podle odstavce 5, anebo stavby nacházející se na takovém pozemku,
e) společného zařízení realizovaného v rámci pozemkových úprav38,
f) pozemku směňovaného za účelem nabytí pozemku jiného vlastníka,
g) nezastavěného pozemku ve výměře nepřesahující 100 m2, pokud tento pozemek nenavazuje na žádný další pozemek převáděný témuž nabyvateli,
h) silničního pozemku, na němž je umístěno těleso silnice, která je v souladu se zvláštním právním předpisem38ave vlastnictví kraje, nebo těleso místní komunikace, která je v souladu se zvláštním právním předpisem38ave vlastnictví obce, do vlastnictví tohoto kraje nebo obce, anebo pozemku určeného
 
 Nahoru