22/1999 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, ve znění účinném k 30.12.1999

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 22/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. ledna 1999
o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 23/1999/2 Sb.
 
 
362/1999 Sb.
(k 30.12.1999)
mění (§ 1 odst. 2)
Poznámky od přílohy 9:
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1999 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 574 112 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 605 127 000 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu činí 31 015 000 000 Kč.
(2) Schodek státního rozpočtu České republiky za rok 1999 bude uhrazen v rámci zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1999 (dále jen „státní dluhopisový program“). Do doby přijetí tohoto zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu je Ministerstvo financí zmocněno vydávat k úhradě rozpočtovaného schodku státního rozpočtu za rok 1999 státní dluhopisy. Tyto dluhopisy jsou splatné do konce roku 2001.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.
(4) Celkový přehled výdajů podle kapitol státního rozpočtu je uveden v příloze č. 3.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 11430700000 Kč uvedenými v příloze č. 5.
(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 9 546 300 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.
(8) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku jsou uvedeny v příloze č. 7.
(9) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 1 638 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 10 476 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního fondu tržní regulace v zemědělství.
§ 2
(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 6) jsou i dotace na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro obce v každém okrese1) (dále jen „příspěvek na výkon státní správy“).
(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od sazeb uvedených v příloze č. 8 až o 15 %. Tímto opatřením nesmí dojít k překročení schváleného úhrnu příspěvku na výkon státní správy pro příslušný okres, hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň.
§ 3
(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 tohoto zákona z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.
(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 a 1998, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1998, byly použity v roce 1999 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 a 1998.
§ 4
 
 Nahoru