22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

22/1997 Sb.  Zákon o technických požadavcích na výrobky a …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 22/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1997
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění
102/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
ruší § 8
205/2002 Sb.
(k 1.10.2002)
mění 46 novelizačních bodů
205/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, § 1, § 2, § 4a, § 7, § 11, § 11a, § 12, § 13, § 13a, § 18, § 19, též ruší § 17 a některá ustanovení pozbývají platnosti
226/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
§ 12 odst. 4, doplňuje § 13 odst. 4, 5 a 9, ruší § 13a
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 16 novelizačních bodů, též vkládá § 20b
277/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 4a doplňuje odst. 4
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 odst. 8 vkládá slova
229/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
v § 19 odst. 1 mění výši sankce
481/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá slova v § 5 odst. 6 a v § 13b
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
změnu nelze uskutečnit - § 19 již byl změněn zák. č. 490/2009 Sb.
490/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; nová přechodná ustanovení
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 11 a § 16
34/2011 Sb.
(k 20.7.2011)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
100/2013 Sb.
(k 10.5.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
100/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 13, § 18, § 18a, § 18b, § 19, § 19a, § 19b; vkládá § 13c a § 18c
100/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 17
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 11 odst. 4, § 18 odst. 2 a § 19a odst. 1 písm. g)
91/2016 Sb.
(k 15.4.2016)
mění; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19, § 19a a § 19b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY A AKREDITACE SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen „oprávněný zájem“),
b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1)
c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru