Input:

22/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizacích pro hospodářskou spolupráci Garance

č. 22/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizacích pro hospodářskou spolupráci
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. ledna 1968
o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci
Dne 9. září 1966 byla ve Varšavě sjednána Dohoda o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci a podepsán Závěrečný akt konference smluvních států.
Jménem Československé socialistické republiky byla Dohoda podepsána dne 28. prosince 1966
President republiky Dohodu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u vlády Polské lidové republiky, depositáře Dohody, dne 2. června 1967.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX dnem 20. srpna 1967 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Český překlad Dohody a Závěrečného aktu konference se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci
Smluvní strany,
přejíce si pomáhat dalšímu rozvoji činnosti mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, vytvořených na základě příslušných mezinárodních smluv a tím podporovat další rozvoj přátelských vztahů mezi státy,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:
Článek I
Pro účely této Dohody mají níže uvedené výrazy následující význam:
a) „Mezinárodní odvětvovou organizaci“ (uváděnou dále „Organizace“) se rozumí organizace pro hospodářskou spolupráci mezistátního charakteru, předvídá-li se v jejím ustavujícím aktu nebo v jiném dokumentu, že se na ni bude vztahovat tato Dohoda.
b) „Zástupci“ se rozumí všichni členové delegací států, včetně poradců a expertů, kteří se zúčastní porad a konferencí, svolávaných Organizací, jakož i představitelé států v Organizaci.
c) „Úředníky“ se rozumí všechny osoby přijaté Organizací do pracovního poměru a uvedené v seznamu úředníků, který Organizace zasílá orgánům státu svého sídla, jakož i ostatním členským státům.
Článek II
1. Organizace je právnickou osobou podle zákonů státu svého sídla. Organizace je oprávněna zejména:
a) uzavírat dohody,
b) nabývat, zcizovat, najímat a pronajímat majetek,
c) jednat před soudem.
2. Majetek Organizace nepodléhá konfiskaci a administrativnímu zabavení.
3. Organizace se osvobozuje od přímých daní a dávek jak celostátních, tak i místních s výjimkou platů za poskytnutí komunálních a jiných podobných služeb.
4. Organizace se osvobozuje od celních poplatků a omezení při dovozu a vývozu předmětů, určených pro služební účely.
5. Archivy a dokumenty Organizace, jakož i místnosti určené pro jejich úschovu, jsou nedotknutelné.
Článek III
1. Zástupcům se poskytuje:
a) nedotknutelnost služební korespondence a dokumentů,
b) osvobození od osobních plnění a přímých daní a dávek z platu vypláceného jim zemí, která je vyslala.
2. Zástupci jsou osvobozeni od povinnosti ohlašování a registrace. Jejich žádosti o vydání víza musí být vyřizovány urychleně.
3. Ustanovení tohoto

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací