Input:

R 22/1968; Družstva. Pracovní poměr Garance

č. 22/1968 Sb. rozh.
Pre pracovníkov, ktorí sú v JRD v pracovnom pomere (čl. 16 ods. 2 a 3 Vzorových stanov), platia všeobecné predpisy o zániku pracovného pomeru (porov. § 3 ods. 2 a 3 zák. práce), teda i ustanovenie § 59 zák. práce o predchádzajúcom súhlase odborového orgánu. Súhlas tu dáva miestna organizácia ROH odborového orgánu pracovníkov poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, resp. jej miestny výbor (porov. bod 3 uznesenia IV. všeodborového zjazdu). Záver krajského súdu, že súhlas podľa § 59 ods. 1 zák. práce by mohol byť udelený vyšším odborovým orgánom, nemá v zákone oporu, pokiaľ nejde o prípad § 59 ods. 3 zák. práce, kedy vyšší odborový orgán rozhoduje potom, keď závodný výbor odmietol súhlas k rozviazaniu pracovného pomeru. Tam, kde nie je ani takýto miestny výbor, neprichádza do úvahy žiadny iný orgán ROH. V takomto prípade teda náležitosť predchádzajúceho súhlasu orgánu ROH odpadá.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. septembra 1967, 6 Cz 128/67.)
Okresný súd vo Zvolene žalobu zamietol. Dospel totiž k záveru, že u žalobcu sú dané dôvody výpovede podľa § 46 ods. 1 písm. e) a f) zák. práce. Už v konaní vedenom na Okresnom súde vo Zvolene pod sp. zn. 4 C 67/65 bolo zistené, že žalobca konal v rozpore s rozhodnutím predstavenstva a členskej schôdze a nerešpektoval tieto družstevné orgány. Členov JRD obvinil z rozkrádania družstevného majetku, pričom toto obvinenie sa ukázalo nepravdivým. Tým sa vytvorila situácia, z ktorej je nielen žalobcovo pôsobenie v družstve, ale i jeho pobyt v obci nežiadúci. I v poslednej dobe, kedy žalobcovi bolo uložené vypracovanie rôznych plánov, nesplnil žalobca tieto úlohy úplne, plány sa museli niekoľkokrát prepracovávať. Žalobca nezlepšil situáciu v družstve, pokiaľ ide o živočíšnu výrobu, nezlepšil organizáciu práce, ako sa od neho požadovalo. Podľa záveru okresného súdu nebolo v danom prípade k platnému rozviazaniu pracovného pomeru treba predchádzajúceho súhlasu ZV ROH.
Krajský súd v Banskej

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací