Input:

R 22/1967; Řízení před soudem Garance

č. 22/1967 Sb. rozh.
Bez jednání může soud rozhodnout o návrhu na obnovu jen v případě, zamítá-li jej pro nedostatek formálních podmínek
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. ze dne 31. května 1966, 7 Co 214/66.)
Okresní soud v Chomutově zamítl návrh na obnovu řízení.
Krajský soud v Ústí n. Labem rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Okresní soud napadeným usnesením zamítl jako nepřípustný návrh žalobce na obnovu původního řízení týkajícího se sporu o trvání pracovního poměru proto, že došel k závěru, že skutečnosti žalobcem jako důvod obnovy uplatňované nejsou takového rázu, že by mohly pro něj přivodit příznivější rozhodnutí a že jde o okolnosti, jež mohl uplatnit již v původním řízení.
Podle názoru odvolacího soudu je tento názor předčasný, neboť vychází z neúplného skutkového zjištění a rozhodnutí o něj se opírající bylo vydáno bez zachování potřebných procesních náležitostí.
Ze spisu totiž vyplývá, že okresní soud vydal zamítavé rozhodnutí o povolení obnovy bez jednání a podklady pro své posouzení čerpal jen z obsahu písemného návrhu žalobcova na obnovu řízení. Ten je ovšem natolik neurčitý že bez jeho patřičného doplnění a vysvětlení některých skutečností nebude možno posoudit, zda jsou splněny podmínky pro povolení obnovy.
Pro řízení o obnově platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvém stupni (§ 232 odst. 2 o. s. ř.), což znamená, že zásadně rozhoduje soud v senátě a po nařízení jednání. Bez jednání může soud rozhodnout o návrhu na obnovu jen v případě, zamítá-li jej pro nedostatek formálních podmínek, tj. v případech, kdy návrh na

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací