Input:

R 22/1963; Odbory. Socialistické organizace Garance

č. 22/1963 Sb. rozh.
Socialistické organizácie sú všetky organizácie, ktoré svojou činností napomáhajú rozvoju výrobných síl v socializme.
Takouto organizáciou je nepochybne závodný výbor ROH, ktorý podľa čl. 24 uznesenia IV. všeodborového zjazdu (zák. č. 37/1959 Zb.) je právnickou osobou 1 a vzhľadom na účel vyjadrený v čl. 5 Ústavy (porovnaj tiež § 5 zák. č. 68/1951 Zb.) právnickou osobou socialistického charakteru.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. októbra 1962, 6 Cz 29/62.)
Okresný súd v Topoľčanoch zamietol návrh vymáhajúceho veriteľa na povolenie exekúcie odpísaním z účtu dlžníka u Štátnej banky v Topoľčanoch na vydobytie jeho pohľadávky 28 182,62 Kčs s prísl. priznané mu Ĺudovým súdom v Bánovciach n. Bebr. Zamietnutie návrhu odôvodnil exekučný súd tým, že pre tú samú pohľadávku vedie vymáhajúci veriteľ už inú exekúciu, ktorá nebola dosiaľ zrušená.
Na sťažnosť vymáhajúceho veriteľa zrušil Krajský súd v Bratislave rozhodnutie súdu prvého stupňa a uložil mu, aby nárok na povolenie exekúcie posúdil z hľadiska ustanovenia § 439 ods. 1 o. s. p., teda či veriteľom navrhovaný rozsah exekučných prostriedkov je nevyhnuteľne potrebný pre uspokojenie vymáhaného nároku, alebo či doterajšia exekúcia vedená vymáhajúcim veriteľom by k tomu cieľu postačila. Pri ústnom konaní, ktoré exekučný súd potom ustanovil, namietal dlžník, že návrh na exekúciu je podaný po uplynutí lehoty, v ktorom mohol byť podľa zák. č. 69/1958 Zb. uplatnený.
Okresný súd v Topoľčanoch rozhodol potom vo veci bez toho, že by povolil exekúciu tak, že zamietol námietky dlžníka proti exekúcii, a vyslovil, že ponecháva naďalej v platnosti povolenie exekúcie. V dôvodoch uviedol, že už v predchádzajúcom exekučnom konaní, kde sa vymáhajúci veriteľ domáhal na dlžníkovi tejže pohľadávky, bolo vyslovené, že dlžník nie je takou socialistickou právnickou osobou, ktorú má na mysli zák. č. 69/1958 Zb., preto vymáhanie jeho nároku nie je omedzené lehotou podľa ustanovenia tohto zákona.
Krajský súd v Bratislave toto rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil; stotožnil sa s jeho názorom, že na prejednávaný exekučný prípad sa nevzťahujú ustanovenia zmieneného zákona, pretože dlžníka nemožno považovať za socialistickú organizáciu takého typu, akú má na mysli uvedený zákon.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutiami krajského súdu a uznesením exekučného súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Predovšetkým nemohla byť dôvodom k zamietnutiu návrhu na povolenie exekúcie okolnosť, že exekučný návrh je treba posúdiť z hľadiska ustanovenia § 439 ods. 1 o. s. p. Prejednávanému exekučnému návrhu predcházala jedine exekúcia vedená predtým na Okresnom súde v Bánovciach n. Bebr., kde bol návrh na exekuciu odpísaním z účtu zamietnutý a povolená iba exekúcia na hnuteľné veci. Táto exekúcia nebola vykonaná, pretože podľa zápisu výkonného orgánu neboli u dlžníka najdené zexekvovateľné movité veci. Pri výške vymáhanej pohľadávky nemohla tu byť teda pochybnosť o tom, že predchádzajúca exekúcia nemôže postačiť k uspokojeniu vymáhaného nároku a neboli tu teda dané žiadne predpoklady k postupu podľa ustanovenia § 439 ods. 1 o. s. p. Pretože