Input:

R 22/1962 (tr.); Neplnění úkolů při provozu soukromého hospodářství. Působnost trestního zákona Garance

č. 22/1962 Sb. rozh. tr.
K výkladu § 119 tr. zák. v souvislosti s § 7 písm. a) zák. č. 60/1961 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 16. března 1962 - 2 To 73/62).
Okresní prokurátor ve Znojmě podal na soukromého zemědělce obžalobu pro trestný čin nesplnění závazku podle § 136 tr. zák. z r. 1950, kterého se měl obžalovaný dopustit tím, že v r. 1960 z celkové výměry neobdělal pozemek o výměře 2,30 ha a že tím oslabil krmivovou základnu svého hospodářství, takže nedodržel plánovaný stav dojnic a v důsledku toho v r. 1960 nedodal 5411 l mléka na státní nákup.
Okresní soud ve Znojmě postoupil věc podle § 188 odst. 1, písm. c) tr. ř. MNV v Rešicích k dalšímu řízení a projednání přestupku.
Krajský soud v Brně ke stížnosti okresního prokurátora napadené usnesení podle § 149 odst. 1, písm. b) tr. ř. zrušil a věc vrátil prokurátoru k došetření.
Z odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že dnem 1. 1. 1962 nabyl účinnosti nový trestní zákon, bylo třeba podle § 16 odst. 1 tr. zák. zkoumat, zda i nový trestní zákon převzal ustanovení o trestném činu nesplnění závazku podle § 136 tr. zák. z r. 1950, poněvadž cit. ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák. umožňuje posoudit trestnost skutku podle nového trestního zákona, je-li pro pachatele příznivější. V tomto směru soud dospěl k závěru, že nový trestní zákon stíhá také v ustanovení § 119 nesplnění úkolů při provozu soukromého hospodářství, ovšem vyžaduje, aby došlo jednáním pachatele k nesplnění úkolů vyplývajících z hospodářského plánu ve větším rozsahu.
Prvý soud postoupil věc k dalšímu řízení MNV s odůvodněním, že ve vytýkaném skutku lze spatřovat pouze přestupek podle § 7 písm. a) zák. č. 60/1961 Sb. a nikolik trestný čin.
Tomuto rozhodnutí odporuje prokurátor stížností.
Krajský soud , který přezkoumal usnesení okresního soudu podle hledisek § 147 odst. 1 tr. ř., nemůže souhlasit s názorem vysloveným ve stížnosti, že jednání obžalovaného má být posuzováno podle ustanovení § 136 tr. zák. z roku 1950. Vzhledem k zásadám obsažených v ustanoveních § 3 odst. 1 a § 16 odst. 1 tr. zák. nutno vždy, jestliže je předmětem řízení skutek spáchaný před 1. 1. 1962 zkoumat, zda tento skutek vykazuje znaky jak trestného činu podle trestního zákona z roku 1950, tak podle trestního zákona č. 140/1961 Sb. Jen za předpokladu, že zjištěné jednání je trestným činem podle obou zákonů, je na místě závěr o trestní odpovědnosti pachatele.