Input:

R 22/1961 (tr.); Trestní odpovědnost. Zastavení trestního stíhání Garance

č. 22/1961 Sb. rozh. tr.
K trestní odpovědnosti pachatelů z řad funkcionářů náboženských společnosti, kteří zneužívají nedostatečné vyspělosti některých občanů v otázkách náboženských, aby se k jejich škodě neoprávněně obohacovali.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 9. listopadu 1960 - 5 To 230/60)
Lidový soud v Příbrami usnesením ze dne 10. října 1960 podle § 199 odst. 2 tr. ř. z důvodů § 192 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavil trestní stíhání obviněného K., římskokatolického kněze, t. č. důchodce pro trestný čin podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a) tr. zák., který spáchal podle obžaloby tím, že od r. 1952 do července 1960 vylákal na věřících 7000 Kčs st. m. a 10 170 Kčs v nové měně jako odměnu za převzaté zádušní mše, žádné mše však nesloužil a peníze propil a tak jiného úmyslně poškodil na majetku tím, že jej uvedl v omyl.
Krajský soud v Praze napadené usnesení zrušil a obžalobu okresního prokurátora v Příbrami přijal. Prvému soudu uložil, aby učinil opatření, potřebná k provedení hlavního líčení.
Z odůvodnění:
Prvý soud dospěl k závěru, že jednáním obžalovaného nedošlo k porušení nebo ohrožení společenského vztahu, který chrání naše socialistické zřízení, a to proto, že světový vědecký názor marxismu-leninismu, jímž se řídí naše socialistická společnost a v jehož duchu vychovává svoje členy, je v naprostém rozporu s náboženskými předsudky a tzv. intence, tj. zádušní mše slouží v podstatě k utvrzování některých našich spoluobčanů v jejich neuvědomělém postoji k náboženským úkonům a náboženství vůbec. Nelze proto dle názoru prvého soudu přiznat právní ochranu vztahům, založeným na náboženských předsudcích, které naše společnost neuznává a proti nimž všemi výchovnými prostředky bojuje. Také pojem materiální škody, která je nezbytným znakem trestného podvodu, nelze v souzeném případě vůbec zjistit. Prvý soud neshledal jednání obžalovaného nebezpečným pro společnost a proto jeho stíhání zastavil.
Do tohoto usnesení podal stížnost okresní prokurátor. Má za to, že s důvody rozhodnutí prvého soudu nelze souhlasit. Jednání obžalovaného se příčí zásadám socialistického soužití, neboť tento využíval náboženských předsudků občanů k vlastnímu obohacení.
Trestním postihem obviněného nebudou nijak upevňovány náboženské předsudky, naopak je v zájmu společnosti vypořádati se se živly, které náboženských předsudků v myslích lidí podvodně